0

Keresés:

zenetudomány

Rendezés:
 • A Magyar Népzene Tára Xi. Népdaltípusok 6.

  A Magyar Népzene Tára Xi. Népdaltípusok 6.

  Domokos Mária
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635068647
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 800 Ft

  6 630 Ft(15%)

 • A Magyar Népzene Tára Xii. Népdaltípusok 7.

  A Magyar Népzene Tára Xii. Népdaltípusok 7.

  Paksa Katalin
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635068654
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 800 Ft

  6 630 Ft(15%)

 • Magyar Népzenetörténet 4.Kiadás

  Paksa Katalin
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A könyv a népzenetudomány és a népzeneoktatás közötti szakadékot szeretné áthidalni. Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenekutatói munkásságából kiindulva és az utánuk következő nemzedékek tudományos eredményeit felhasználva teljes áttekintést ad népzenénktörténeti rétegeiről, stílusairól. Ismerteti a korszakok és a stílusok sajátos - a műzenétől eltérő - összefüggésrendszerét, folyamatában tárgyalja a rokonnépi és európai népzenei kapcsolatokat, a népzene és a műzene kölcsönhatását, a zeneifolklorizációt. Szól a dallamok zenei sajátosságairól, előadásmódjáról, népéletbeli használatáról, a szövegműfajokról. A könyvhöz számos kotta, fénykép és fakszimile tartozik. A kötethez megvásárolható 2 db CD megszólaltatja a zenei példatárat, élvezeteszenei élménnyel gazdagítva a megszerzett tudást.
  Tovább
  ISBN: 9789635068852
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 000 Ft

  2 550 Ft(15%)

 • Rákóczi-Induló, Kossuth-Szimfónia, Székely Fonó

  Rákóczi-Induló, Kossuth-Szimfónia, Székely Fonó

  Bónis Ferenc
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  20 történet a magyar zenérőlE kötet címében három kiemelkedő zenemű áll jelképeként a magyar zenetörténet három századának. E három évszázadban, témánk határai között maradva, olyan személyiségek tűnnek fel útjelzőül, mintRákóczi és Mozart, Berlioz és Liszt, Bartók és Kossuth,Erkel és Kodály. Nevük a magyar muzsika újabb kori történelmi ihletettségének megannyi tetőpontjára utal. Kötetünk tényeket tár fel abból a korból, amelyben a honi zeneművészet a török dúlás elmúltával fokozatosan megerősítette kapcsolatát Európával -meg abból a két emberöltőnyi időből, amelyben a világkultúra egyik vezető erejévé válhatott. Húsz fejezete ismeretlen áramlatokat tesz láthatóvá: korjelző mestereket és remekműveket, titkos szellemi kapcsolatokat világít meg, kísérletet téve arra, hogymegmutassa e törekvéseknek, e személyiségeknek, e műveknek és hatásoknak tereken és korokon átívelő jelentőségét.
  Tovább
  ISBN: 9789635069606
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)

 • Élet-Képek: Bartók Béla

  Élet-Képek: Bartók Béla

  Bónis Ferenc
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Jelen könyv, az 1956-os őskiadás huszonegyedik változata a régi gyökereken növekedett. Nemcsak terjedelme változott azonban: változtak a munka technikai és szellemi feltételei is, így az olvasó most új könyvet tart a kezében. Az első változatnak nagyongyorsan kellett elkészülnie, anyaga szintén véletlenszerűen alakult. Ezt a kezdeti improvizálást a tervszerű gyűjtés évei-évtizedei követték, melyek során a szerző személyes kapcsolatot teremtett Bartók egykori szellemi környezetének számos tagjával. Eza kapcsolatfelvétel nem csupán ismeretlen képekfelbukkanásában mutatkozott meg, hanem hiteles közvetlen emlékekfelszínre kerülésében is.Magától értetődően a szerző ismeretei is bővütek az eltelt idő alatt: egyes jelenségek mélyebbmegismeréseösszefüggés-láncolatok felismeréséhezvezetett...
  Tovább
  ISBN: 9789635066490
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 450 Ft

  7 183 Ft(15%)

 • Magyar Képek-Fejezetek A Magyar Zeneélet és Zeneszerzés...

  Magyar Képek-Fejezetek A Magyar Zeneélet és Zeneszerzés...

  Tallián Tibor
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből 1940-1956A tanulmánykötet vázlatokat nyújt át az olvasónak a magyar zenetörténet 1940 és 1956 közötti időszakából, amelyet az átpolitizálódás koraként határoz meg. Azt vizsgálja, hogyan hatottak az ekkor uralkodó sajátos körülmények a zeneszerzésre, és hogyanreagáltak a zeneszerzők szóban és - főleg - zenében a kor és a körülmények kihívásaira. Követve az időszak hatalompolitikai metszeteit - a háború vége, a kommunista hatalomátvétel, Sztálin halála, 1956 - a könyv négy nagy fejezetre tagolódik. Kortársizenekritikákra, visszaemlékezésekre és eddig feltáratlan, gazdag levéltári anyagra támaszkodva világítja meg a történeti összefüggéseket, és következtetéseit a kor zenéjének elemzésével szembesíti. A Magyar képek nagyobbik hányada az 1990-es évek közepéntartott rádió-előadások szövegén alapul
  Tovább
  ISBN: 9789635069415
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 900 Ft

  3 315 Ft(15%)

 • Schodel Rozália és A Hivatásos Magyar Operajátszás Kezdetei

  Schodel Rozália és A Hivatásos Magyar Operajátszás Kezdetei

  Tallián Tibor
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Tallián Tibor könyve a 19. századi magyar zenetörténet alapvető irodalmához tartozik. A Magyar Nemzeti Színházelső számú szopránénekesnőjének, a Pesti Magyar Színház szólistájának és nyugat-európai színházak ünnepelt primadonnájának életpályája mögött a reformkori Magyarország kibontakozó zeneéletének izgalmas eseményeit követhetjük nyomon a Zeneakadémiaprofesszorának, volt tanszakvezetőjének lebilincselő leírásában.
  Tovább
  ISBN: 9789635069576
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 500 Ft

  3 825 Ft(15%)

 • Responsories I-Ii
  nincs raktáron

  Responsories I-Ii

  Dobszay László/Szendrei Janka
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A responzórium a Cantus Planus művészileg kidolgozott, melizmatikus műfajainak legjelentősebbcsoportja, ennek ellenére a Responsorium-repertoár mindmáig nem volt publikálva. Ez a tény önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a responzórium összkiadását Magyarországon vállaljuk. Az előkészítő kutatómunka Dobszay László vezetésével indult el a 2000-esévekben,Összehasonlító elemzéseink szerint a responzórium magyarországi repertoárja jól tükrözi a műfajnak általánosan jellemző kronológiai, földrajzi és stiláris rétegzettségét.Kötetünkben az anyagot zenei osztályozásban közöljük. A többször revideált elemzésekből világossá vált, hogy a régi római hagyományból eredő dallamok itt is ugyanúgy típusok egyedi megvalósításai, mint az antifónák esetében, csak éppen a hosszabbszövegekhez és a melizmatikus műfaj sajátságaihoz igazodó módon.Az anyag, amelyen mindezt bemutatjuk: a magyar kódexek responzórium-készlete. Két magyar- országi hagyomány kiválasztása és szembeállítása lehetővé tette, hogy a helyi jellegzetességet konfrontáljuk más tájakéval. Kiadásra került egyrészt a hazaiszekuláris úzust legtisztábban képviselő Esztergomnak forrásanyaga, másrészt a magyarországi ferencesek közép-itáliai szokásokat közvetítő repertoárja. Mindkét hagyományt megbízható forrásokkal tudtuk bemutatni.Kötetünk összkiadásnak nevezhető annyiban, hogy tartalmazza az ősi törzsanyag túlnyomó többségét, az 1000 körül kialakult közös európai stílusréteg mértékadó részét, egy régió közös anyagának jellemző mennyiségét, és a helyi hagyománynak gyakorlatilagteljességét.Meszéna Beáta közreműködésével
  Tovább
  ISBN: 9789635069026
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  12 000 Ft

  10 200 Ft(15%)

 • Bartók Béla és Annie Müller-Widmann Levelezése
  nincs raktáron

  Bartók Béla és Annie Müller-Widmann Levelezése

  Bónis Ferenc
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  1929. január 30-án Bartók szerzői estet adott Bázelban, két magyar művész, Durigo Ilona és Geyer Stefi közreműködésével. A közönség soraiban ült egy fiatal karmester és egy sokoldalúan művelt zeneértő asszony, lelkes támogatója az új művészetnek: PaulSacher és Annie Müller-Widmann.Ők ketten meghatározó személyiségeivé váltak annak az erős kapcsolatnak, mely a magyar zeneszerzőt, európai életének utolsó öt-hat évében, Bázel városához fűzte. Sacher, a karmester-mecénás, három kompozíció három remekmű : a Zene húros hangszerekre,ütőkre és cselesztára, a Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre és a Divertimento írására inspirálta Bartókot, Müller-Widmann asszony pedig világnézetük hasonlóságával és a muzsikus zsenijének azonnali elismerésével teremtett olyan légkört, mely azárkózott mestert, kettejük levelezésében, a korabeli Európa súlyos alapkérdéseiről alkotott véleményének nyílt és világos kifejtésére késztette.Kötetünk mely bizonyos értelemben testvérműve a zeneszerző és a karmester levelezésének Bartók és Annie Müller-Widmann teljes fennmaradt levelezését publikálja a budapesti Bartók Archívumban, illetve a bázeli műértő asszony hagyatékában találhatódokumentumok alapján, eredeti német nyelven és a közreadó magyar fordításában. A levelek mondandóját Müller-Widmann asszonynak és egyik leányának, Aja Petzold-Müllernek emlékezései egészítik ki és teszik a 20. századi zenetörténet egyik fontos forrásává.
  Tovább
  ISBN: 9789635069781
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)