0

Keresés:

Jog-egyéb

Rendezés:
 • Az Áfakötelezettség Keletkezésének Időpontja és A ..

  Az Áfakötelezettség Keletkezésének Időpontja és A ..

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiskönyvtár az áfáról IV. részMásodik átdolgozott kiadásKiadványunk az áfa két kulcsfontosságú területét dolgozza fel:- az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára (ezen belül a teljesítési időpontokra) vonatkozó szabályokat, illetve- a teljesítési hely szabályrendszerét.Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozó szabályok rendelkeznek arról, hogy egy áfaalany gazdálkodónak az általa teljesített, illetve fordított adózású konstrukciók esetén az általa megrendelt ügylet után milyen időponttal kell azáfát megfizetnie, illetve egyéb adókötelezettségeit teljesítenie.A teljesítési hely szabályok pedig azt rendezik, hogy egy adott, hozzáadottérték-adózás alá eső ügylet után mely országban (Magyarországon vagy külföldön) keletkezik-e áfakötelezettség. Ez utóbbi kérdéskör azért is kiemelt jelentőségű, mert ezenszabályok ismeretében dönthető el pontosan, hogy egy áfaalany gazdálkodónak egy érintett ügylet vonatkozásában van-e egyáltalán Magyarországon teljesítendő forgalmi adókötelezettsége.A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkaltűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat ezen szabályrendszerek hatékonyabb megértésében és kezelésében.A tartalomjegyzékbőlI. részAz adókötelezettség keletkezésének időpontja1. A számla dátumai1.1. A kiállítás dátuma1.2. A teljesítés időpontja és az adófizetési kötelezettség keletkezéseII. részA teljesítési hely szabályai1. A termékértékesítés teljesítési helye1.1. A főszabály1.2. A fuvarozással, feladással kísért termékértékesítések2. A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó teljesítési hely szabályok2.1. A főszabály2.2. Ügynöki közvetítés2.3. Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások2.4. Személyszállítás2.5. Teherközlekedés2.6. A kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások2.7. Egyes, a tényleges teljesítési hely szerint adózó szolgáltatások2.8. Az Áfa törvény 46. ő-a2.9. Közlekedési eszközök bérbeadása2.10. Éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások3. A termékimport teljesítési helye3.1. A főszabály3.2. A különleges vámeljárások alatt álló, illetve a különleges vámjogi helyzetű termék importja4. A Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye4.1. A főszabály4.2. Különös szabály - az Áfa törvény 51. ő-a5. Az adómértékek, az adómentesség, a területi hatályon kívüliség összefüggése a teljesítési hely szabályokkal
  Tovább
  ISBN: 9789632956923
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 085 Ft

  3 472 Ft(15%)

 • Versenyjogi Kártérítésiperek- Kézikönyv A Joggyakorlat..

  Versenyjogi Kártérítési Perek-Kézikönyv A Joggyakorlat...

  Polauf Tamás
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  kézikönyv a joggyakorlat számáraAjánlóA Szerzők könyvük megírásával azt a célt tűzték ki, hogy egy kötetben foglalják össze a versenyjogi jogsértések esetén potenciálisan felmerülő kárigényekkel kapcsolatos szerteágazó elméleti és gyakorlati problémákat. Emellett a kötet különlegessége, hogykülföldi szakemberek közreműködése lévén több külföldi versenyjogi ügy is bemutatásra kerül.Szerzői ismertetőAz új kézikönyv a versenyjogi kártérítési irányelv (2014/104/EU irányelv) rendelkezéseinek és a versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési igényekre irányadó Tpvt.-beli szabályoknak a feldolgozására vállalkozik. A Szerzők könyvük megírásával azt a célttűzték ki, hogy egy kötetben foglalják össze a versenyjogi jogsértések esetén potenciálisan felmerülő kárigényekkel kapcsolatos szerteágazó elméleti és gyakorlati problémákat. A jogintézmény uniós jogi hátterét bemutató bevezetést a versenyjogi részköveti, amely elsődlegesen a nem versenyjogász olvasók számára kíván támpontokat nyújtani a téma jobb megértéséhez. A versenyjogi jogsértéssel okozott károk érvényesítéséhez kapcsolódó anyagi jogi kérdéseket a harmadik rész tárgyalja. Itt kerültelhelyezésre a kárszámítás közgazdasági módszereit részletesen ismertető és magyarázó fejezet is. A negyedik rész a versenyjogi kártérítési perekre irányadó eljárási szabályokat mutatja be, hangsúlyt helyezve mindemellett az ilyen perek szempontjábólkülönös figyelmet érdemlő eljárásjogi kérdések elemzésére is. Az ötödik rész a holland és az egyesült királyságbeli több évtizedes gyakorlatot foglalja össze. A kötet a Szerzők következtetéseivel zárul. Külön színt ad a munkának, hogy a Szerzők kúriaibíróként, versenyhatósági szakemberként, kúriai főtanácsadóként, egyetemi oktatóként, hazai és külföldi gyakorló ügyvédként és közgazdászként más és más nézőpontot tudtak behozni a téma tárgyalásába. A Szerzők arra törekedtek, hogy ne csak bemutassákaz új joganyagot, hanem az eddigi szakmai tapasztalataik és a közös munka során szerzett új ismereteik alapján megpróbáljanak javaslatot is adni a felmerülő értelmezési kérdésekre. A kézikönyv egyes részei, illetve fejezetek önállóan is olvashatók, ha atémában már jártas Olvasó csak egy-egy részkérdésre szeretne gyorsan választ kapni. A könyv lapjai közötti tájékozódást a fejezetek közötti kereszthivatkozások, illetve a részletes tárgy- és esetmutató segíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632957128
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  15 645 Ft

  13 298 Ft(15%)

 • A Büntetőeljárás (4. Átdolg.Kiadás)

  A Büntetőeljárás (4. Átdolg.Kiadás)

  Farkas Ákos-Róth Erika
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A büntetőeljárás című tankönyv új, negyedik kiadásának az elkészítését a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 2018. július 1-jén történt hatálybalépése tette szükségessé. A Be. új szerkezete, új jogintézményei, a meglévő jogintézmények eltérőértékelése, az eddig megszokottól eltérő elnevezése, a korábbról megőrzött rendelkezések eltérő tartalmú szabályozása, nem utolsósorban a törvény terjedelmének a korábbi, 1998. évi XIX. törvényhez képest jelentős megnövekedése a korábbi, összesen 608ő-ról 879 ő-ra indokolttá tették a tankönyv újraírását.
  Tovább
  ISBN: 9789632957760
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  12 590 Ft

  10 701 Ft(15%)

 • A Büntetőeljárás 1998-2017 - Jogszabálytükör

  A Büntetőeljárás 1998-2017 - Jogszabálytükör

  Miskolczi/Vida/Karner
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény a hatályban lévő 1998. évi XIX. törvényt váltja fel 2018. július 1-jétől.A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi és az új törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés az 1998. évi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon -ennek tükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.Jogtár-kapcsolat
  Tovább
  ISBN: 9789632956800
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Magyar Büntetőjog Általános Rész (2019) *

  Magyar Büntetőjog Általános Rész (2019) *

  Görgényi és Társai
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A joganyag tárgyalása során a tankönyv a korszerű egyetemi oktatás követelményeinek megfelelően követi az Általános Rész szerkezetét, emellett nagy hangsúlyt fektet a magyar és az európai büntetőjog-tudomány kialakulására és eredményeire. Feldolgozza abírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit.
  Tovább
  ISBN: 9789632958897
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • Kommentár A Közalkalmazottak Jogállásáról...1992. Xxxiii.

  Bérces/Kártyás/Kovács/Takács
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet a Kjt. és az alkalmazandó Mt. szabályokat együtt, komplexen tárgyalja. A kötet ismerteti a kapcsolódó bírói gyakorlatot, és kitekintést az egyes szabályok uniós jogi hátterére is. A könnyebb kezelhetőség érdekében három nagy ágazat - aközoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy - speciális szabályait külön függelékben, a kötet végén tárgyaljuk. A kötet szerzői elismert munkajogászok: gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, a jogalkotásban közreműködő szakértők.Szerzői ismertetőA közalkalmazotti jogviszony szabályozása több okból is a magyar munkajog legösszetettebb területe. Egyrészt, a közalkalmazottakra 1992 óta önálló kódex vonatkozik, ám mellette háttérszabályként a munka törvénykönyvét is alkalmazni kell. Másrészt, amintegy félmillió közalkalmazott ráadásul rendkívül eltérő ágazatokban végez munkát: az egészségügyi, köz- és felsőoktatási, szociális, közművelődési stb. területek sajátosságait külön törvények, vagy végrehajtási rendeletek rögzítik. Nincs még egy olyanmunkáltató, akinek a foglalkoztatási viszonyaira annyiféle jogszabályt kell egyszerre és egymásra tekintettel alkalmazni, mint a közalkalmazottat foglalkoztató költségvetési szervnek. A jogkeresők helyzetét tovább nehezíti, hogy az elmúlt évtizedekszámos munkajogi reformja - köztük az új Mt. hatálya lépése - és különösen a máig folyamatban lévő illetményrendezések állandó forrásban tartják ezt a területet.A Kommentár célja, hogy segítséget nyújtson a jogalkalmazóknak eligazodni ebben a rendkívül összetett, szinte átláthatatlan joganyagban. A bonyolult szabályozás miatt a kötet szerkezete kissé eltér a megszokott kommentárokétól. Miközben a Kjt.felépítését követi, az adott szabályokhoz kapcsolódó további jogszabályokat is feldolgozza, így különösen az Mt.-t és a fontosabb végrehajtási szabályokat. A kötet tehát a Kjt. és az alkalmazandó Mt. szabályokat együtt, komplexen tárgyalja. Ne lepődjönmeg ezért az Olvasó, ha egy-egy paragrafushoz terjedelmes, a kapcsolódó jogszabályok egész fejezeteit feldolgozó magyarázatokat talál. A kötet ismerteti a kapcsolódó bírói gyakorlatot, és kitekintést az egyes szabályok uniós jogi hátterére is. A könnyebbkezelhetőség érdekében három nagy ágazat - a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy - speciális szabályait külön függelékben, a kötet végén tárgyaljuk. A kötet szerzői elismert munkajogászok: gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, ajogalkotásban közreműködő szakértők.
  Tovább
  ISBN: 9789632957104
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  10 490 Ft

  8 916 Ft(15%)

 • Nemzetközi Jog * (2. Átdolg.)

  Nemzetközi Jog * (2. Átdolg.)

  Kende/Nagy/Sonnevend/Valki
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Létezhet-e nemzetközi jog Putyin, Trump és Kim Dzsong Un világában? Többet érnek-e a szerződések, mint a papír, amelyre írták őket?Jelen tankönyv szerzői - az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Nemzetközi Jogi Tanszéken oktató, vagy ott tanult szakemberek - szenvedélyesen vallják, hogy a nemzetközi jog a 21. században nem kevésbé fontos mint a Westfáliai béke óta bármikor.Mindennapi létünk elképzelhetetlen lenne a tengerjog, a légijog, a folyók szabályozása nélkül, nem folyhatna kereskedelem, ha korlátait nem a nemzetközi jogi egyezmények rögzítenék, eluralkodhatna az önkény, ha nem lennének emberi jogaink. A menekültek anemzetközi jogtól várják a segítséget és az őket távoltartók is a nemzetközi jog alapelvére, a szuverenitásra hivatkoznak.A nemzetközi jog: nyelv, amelyen a nemzetközi színtér szereplői megfogalmazzák kölcsönös igényeiket, és amelyen megszabják jövőbeli magatartásuk irányát.Ez a tankönyv 38 gazdagon adatolt, jogeseteket bőséggel felsorakoztató, térképeket segítségül hívó fejezetben győzi meg olvasóit: a világ folyamatainak értelmezéséhez, akár jogszerűek a tettek, akár durva jogsértések, a nemzetközi jog ismeretén át vezetaz út.
  Tovább
  ISBN: 9789632957388
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 965 Ft

  8 470 Ft(15%)

 • Kommentár A Gyülekezési Törvényhez

  Kommentár A Gyülekezési Törvényhez

  Hajas Barnabás
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényhezAjánlóA Gytv. kommentárja elemzi és szakaszonként magyarázza a törvényszöveget és a szükséges mértékben ismerteti a gyülekezési joghoz szorosan kapcsolódó más jogszabályokban található rendelkezéseket. A gyülekezési joghoz kapcsolódó joggyakorlat ismertetésesorán a kommentár nem szorítkozik a publikált bírósági és alkotmánybírósági esetjog bemutatására, hanem az ombudsmani jelentések mellett a rendőrségi jogalkalmazás tapasztalatait és a közigazgatási nemperes eljárások gyakorlatát is feldolgozza.Szerzői ismertetőAz Országgyűlés 1989. januárjában, még a rendszerváltoztató tárgyalások kezdete előtt fogadta el a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényt, amely - bár ennek szükségessége időről időre felmerül - koncepcionálisan azóta sem változott. Az elmúltközel huszonkilenc év alatt azonban a jogalkalmazási gyakorlat többször és jelentős mértékben átalakult. A Gytv. kommentárja nemcsak elemzi és szakaszonként magyarázza a törvényszöveget, hanem egyrészt kísérletet tesz a jogalkotói szándék feltárására,másrészt a szükséges mértékben ismerteti a gyülekezési joghoz szorosan kapcsolódó más jogszabályokban található rendelkezéseket. A gyülekezési joghoz kapcsolódó joggyakorlat kritikától sem mentes ismertetése során a kommentár nem szorítkozik a publikáltbírósági és alkotmánybírósági esetjog bemutatására, hanem az ombudsmani jelentések mellett a rendőrségi jogalkalmazás tapasztalatait és a közigazgatási nemperes eljárások gyakorlatát is feldolgozza.
  Tovább
  ISBN: 9789632957081
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 920 Ft

  5 882 Ft(15%)

 • Magyarázat Az Elektronikus Ügyintézésről

  Magyarázat Az Elektronikus Ügyintézésről

  Dr.Baranyi/Dr.Homoki/Dr.Kovács.A,
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az infokommunikációs eszközök fejlődése és elterjedése eredményeként az állam és állampolgár kapcsolata, a kapcsolattartás formája változni kezdett az elmúlt évtizedben. A központi közigazgatásban és egyes bírósági és egyéb eljárásokban az elektronikusügyintézés ma már nem számít speciális területnek, egyre inkább a mindennapok szerves része. Ez kihívást jelent úgy az ügyfelek, mint a jogalkalmazók vagy akár a jogi képviselők számára is. Bízunk benne, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács,valamint a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület közreműködésével megszületett elméleti és gyakorlati kézikönyv - az elektronikus ügyintézés, az informatikai együttműködés, valamint a bizalmi szolgáltatások praktikus elemzésével - hozzájárulahhoz, hogy a digitális technológiák észrevétlenül, segítő módon váljanak a közigazgatás mindennapjainak részévé.A törvény célja - a XXI. század technikai fejlődéséhez igazodva - az elektronikus úton történő ügyintézés kiterjesztése
  Tovább
  ISBN: 9789632957647
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 540 Ft

  9 809 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2019 * Meritum

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2019 * Meritum

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A számvitel nagy kézikönyve 2019Év közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek.Szerző(k): Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth MihályAjánlóA könyv a számvitel alapvető tudnivalóit, a lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását mutatja be általános és egyedi eseteken keresztül, indexszámos kiadásban. A módszer és a koncepció változatlan.Az újdonságok a számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításaira vezethetők vissza.A számvitelben megváltozott az üzletágátruházás elszámolása. Új fogalomként jelent meg az üzletág, ezzel együtt új gazdasági események keletkeztek, ezért új könyvelési tételeket kellett szerkeszteni.Önálló adónemként megszűnt létezni az egészségügyi hozzájárulás, a személyi különadó, a kulturális adó, valamint a baleseti adó. Emiatt szintén változtak a könyvelési tételek.A követelések esetében nyomatékosan meg kell különböztetni a forgóeszközök között kimutatott követeléseket a tartós követelésektől, ez megjelent a számlakeret főkönyvi számláinak elnevezésénél és a könyvelési tételek megszerkesztésénél egyaránt.Végül jelentősen megváltozott a cash flow-kimutatás készítésének a szabályozása.Egy-egy témakör lezárása után, vagy közben tippeket adnak a szerzők, amelyek a munka megkönnyítését, a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását stb. segíthetik. A műben Számviteli tanácsadó fejezetrészek is vannak,amelyek egy-egy szakmai problémát térképeznek fel, valamint javaslatot tesznek benne a szerzők a megoldásra.A könyvben a gazdasági események ismertetésén van a fő hangsúly. A gazdasági eseményeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű.A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt könyv szerzőinek a célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget,eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson egy könyvből. A könnyebb érthetőségÉv közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek.A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását,könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.Könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet minden eseménynél.A tudnivalókat, az összefüggéseket és ezek alkalmazását a gyakorlatban általános és egyedi eseteken keresztül mutatja be.A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, az adóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása.Egy-egy témakör kapcsán tippeket adnak a szerzők, amelyek a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.A mű a lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és az ügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia.A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatokszemléltetik a leírtakat.Indexszámos kiadás, amely a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632957821
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  29 390 Ft

  24 981 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Társadalombiztosítási Nyugellátásról..

  Nagykommentár A Társadalombiztosítási Nyugellátásról..

  Hoffman-Hulák-Koncz-Molnár-Pánczél
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhezNagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényhezKézirat lezárásának dátuma: 2019. január 1.Önnek ajánljuk ezt a kiadványt, ha munkáltató társadalombiztosítási ügyintézője, vagy más módon vesz részt a nyugdíjbiztosítási jogszabályok alkalmazásában, esetleg csak szeretne többet tudni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszere vonatkozó hatályosrendelkezésekről, amelyeket a mű elsőként mutat be ilyen részletességgel.A nagykommentár szerzői a hatályos nyugdíjbiztosítási joganyag és a jogalkalmazási gyakorlat avatott ismerői, a nyugdíjbiztosítás szakmai irányításáért és a vonatkozó jogszabályok előkészítéséért felelős minisztérium, illetve az egységes jogalkalmazástmeghatározó központi hivatal munkatársai, valamint a témában jártas egyetemi oktató.A nyugdíjrendszer mindenkit érint, ráadásul felnőtt életünk jelentős részében végig kísér bennünket: járulékfizetőként jogosultságot gyűjtünk arra, hogy idős korunkban megfelelő ellátásban részesülhessünk. A nyugdíjjogok elismerése és a nyugdíjszámításhatással van az időskori megélhetésre, jövedelembiztonságra, a biztosított halála esetén pedig a hátramaradó családtagok életkörülményeire. A több évtizedre visszamenő jogszerzés korrekt elismerése hosszú ideje már nem is hatályos szabályok alkalmazásátis igényli. A jelenleg hatályos és a jogszerzés időpontjában irányadó, időben változó rendelkezések a nyugdíjbiztosítási jog kívülről sokszor bonyolultnak tűnő szövetét alkotják.Ebben nem csak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) és végrehajtási rendelete játszik szerepet, hanem a társadalombiztosítást és az egyes biztosítási jogviszonyokat szabályozó joganyag, de egyesesetekben a polgári jog és a büntetőjog rendelkezéseit is alkalmazni kell.A nagykommentár a Tny. egyes ő-ainak tükrében széles körűen mutatja be a hatályos vagy már hatálytalan, de továbbra is alkalmazandó jogszabályokat, valamint a közigazgatási és az bírói jogalkalmazási gyakorlatot. A hatályos nyugdíjrendszer mellettkitekint a korábbi korhatár előtti öregségi nyugdíjakra és a helyükbe lépő nyugdíjszerű ellátásokra, továbbá a nyugellátásokkal kapcsolatos uniós rendelkezésekre. Ennek révén hasznos társa lehet a nyugdíjjogot alkalmazó bíráknak, hatósági, munkahelyitársadalombiztosítási ügyintézőknek, a területtel is foglalkozó ügyvédeknek és más érdeklődőknek.??????
  Tovább
  ISBN: 9789632957838
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 015 Ft

  9 362 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Szabálysértési Törvényhez

  Nagykommentár A Szabálysértési Törvényhez

  Cserép/Fábián/Rózsás
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóMegjelent a szabálysértési törvény nagykommentárja, mely a korábbi kommentár bővített, átdolgozott kiadása.A törvény 2012. januári kihirdetése óta mintegy hatszáz változás érintette az egyes szaka-szokat, így az aktualizálás időszerű volt. A kiadvány a 2018. október 16-ai időállapotnak megfelelően tartalmazza a szabálysértési kódex rendelkezéseinekmagyarázatát.Szerepel benne - többek között - az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértésével kapcsolatos, valamint a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés új gyülekezési törvény szerint módosított szövegének magyarázata.A kiadványt nem csak szakmabeliek számára ajánljuk. Mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik e jogterület iránt, vagy konkrét szabálysértési ügyben kíván tájékozódni. A kommentár az úgynevezett kerettényállások megismeréséhez és megértéséheznyújtja a leg-több segítséget. Nagyon sok az olyan szabálysértés, ahol a törvényi diszpozíció nem írja le pontosan az elkövetési magatartást, a néhol több tucat jogellenes cselekményt. Ezeknél az alapul fekvő mögöttes jogszabályok feltárása és elemzéseútján állapítható meg, hogy mi valósít meg szabálysértést. Ezt mutatja be a kommentár.
  Tovább
  ISBN: 9789632957593
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  15 225 Ft

  12 941 Ft(15%)

 • Balás P. Elemér Emlékkönyv

  Balás P. Elemér Emlékkönyv

  Koltay András
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Balás P. Elemér hetven éve hunyt el, maradandó tudományos életművet hagyva maga mögött, amely kiterjed a jelen kötetben felvillantott sajtójogi, szerzői jogi, általános magánjogi területekre éppúgy, mint a büntetőjog és a jogfilozófia vidékére is. Műveia ma olvasójának is szólnak, egyben tanúi egy egészen mély és minden ízében modern, nyugatias jogi gondolkodás és kultúra valaha volt magyarországi meglétének. Jelen sorozatba illeszthetően kizárólag a sajtó- és szerzői jogi, illetve a személyiségijogokhoz kötődő munkáiból válogattunk, figyelmébe ajánlva ezen írásokat a ma jogtudományának.A nagy előd iránti tiszteletadásul Balás P. Elemér mellé helyeztettek e kötetben a hasonló jogterületek mai művelői is. Balás P. egyetemi ténykedése Kolozsvárhoz, Szegedhez és Budapesthez kötődött, így e három város egyetemein tevékenykedő szerzőktesznek kísérletet Balás P. Elemér a meglévőnél szélesebb körben való újrafelfedezésének előmozdítására, továbbá a rég született írásoknak a jelenkor összefüggései közé helyezésére.
  Tovább
  ISBN: 9789632957302
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 185 Ft

  5 257 Ft(15%)

 • Magyarázat A Kártérítési Joghoz I-Ii. Kötet

  Magyarázat A Kártérítési Jogról

  Barta Judit,Barzó Tamás,Csák Csilla
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet ismerteti a kártérítési jog Ptk.-beli alapjait, és az egyes ágazati jogszabályokban fellelhető kártérítési jogi tárgyú jogszabályi rendelkezéseket, részletesen kitérve annak bírósági gyakorlatára és az európai kártérítési jogra is.Szerzői ismertetőSzerzők:Barta Judit, Barzó Tímea, Csák Csilla, Fazakas Zoltán József, Harsányi Gyöngyi, Jakab Nóra, Juhász Ágnes, Kenderes György, Kriston Edit, Majoros Tünde, Mélypataki Gábor, Miskolczi Bodnár Péter, Olajos István, Pusztahelyi Réka, Rácz Zoltán, Sápi Edit,Tóth Gergő, Tóth Hilda, Ujváriné dr. Antal EditIsmertető:A kötet átfogó jelleggel tárgyalja a hazai kártérítési jogi joganyagot, amely joganyag a Ptk.-beli szabályok mellett át- meg átszövi a teljes jogrendszert. A kötet célja ennek a sokrétű és szerteágazó szabályozásnak a bemutatása, úgy, hogy az ne csak ajogelmélet, hanem a jogalkalmazók számára is hasznos legyen. A kötet ezért ismerteti a kártérítési jog Ptk.-beli alapjait, és az egyes ágazati jogszabályokban fellelhető kártérítési jogi tárgyú jogszabályi rendelkezéseket, részletesen kitérve annakbírósági gyakorlatára, és mivel a Ptk. hatálybalépése óta alig négy év telt el, arra is, hogy a korábbi gyakorlat miben változott. A szerzők emellett tárgyalják az európai kártérítési jog egységesülését, amely az uniós szabályozásnak, az Európai UnióBírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési tevékenységének, valamint a kártérítési jogi tárgyú soft law-nak az együttes eredménye.
  Tovább
  ISBN: 9789632957746
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  20 895 Ft

  17 761 Ft(15%)

 • Kommentár A Polgári Perrendtartáshoz (2019)

  Kommentár A Polgári Perrendtartáshoz (2019)

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhezA 2018. január 1-jén hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alapvető változásokat hozott a polgári jogviták elbírálása terén. A Pp. számos új, korábban nem ismerteljárásjogi megoldást vezetett be, amelyekalkalmazása a törvény hatálybalépésének első évében valamennyi jogalkalmazó számára nagy kihívást jelentett. A mai napig számos jogintézmény alkalmazása terén tapasztalható bizonytalanság, és vetődnek fel lényeges kérdések a joggyakorlat oldaláról. Ezekmegválaszolásához, az új kódex szabályainak magabiztos alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a Kommentár a polgári perrendtartáshoz című kiadvány.A kommentár valamennyi szerzője a polgári eljárásjog elismert szaktekintélye, döntő többségük bíróként, ügyvédként, ügyészként, közjegyzőként, végrehajtóként nap mint nap alkalmazza a Pp.-t. Megtalálhatók közöttük Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivelfoglalkozó kúriai konzultációs testület és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának (CKOT) tagjai is, jelentős részük egyben aktív résztvevője volt a jogszabály kodifikációjának. A törvény szerkezeti felépítését követő mű így egyszerrenyújt egy biztos dogmatikai alapot, továbbá a formálódó eljárásjogi gyakorlatot is bemutatja a konzultációs testület, illetve a CKOT állásfoglalásainak olykor kritikus elemzésével. Az Olvasó ezáltal komplex szemléletmódban kaphat képet olyan, megannyikérdést felvető tárgykörökről mint az osztott perszerkezet működése, a keresetlevél formai-tartalmi követelményei, illetve az elektronikus technológiák és eszközök alkalmazása a polgári perben.A Kommentár elengedhetetlen munkaeszköz a gyakorló jogászok, nemkülönben a polgári eljárásjogot oktatók, kutatók számára. Nagyban segítheti a joghallgatók vagy jogi szakvizsgára készülők felkészülését, mindemellett jó szívvel ajánljuk a polgárieljárásjog iránt egyéb indíttatásból érdeklődőknek is.
  Tovább
  ISBN: 9789632958002
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  28 340 Ft

  24 089 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Csődtörvényhez

  Nagykommentár A Csődtörvényhez

  Csőke Andrea
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóA nyomtatott könyv kéziratának lezárási dátuma: 2019. január 1.A nagykommentár Jogtár-kiegészítésének utolsó időállapota: 2019. január 1.Megszokhattuk, hogy a Csődtörvény folyamatosan változik. A könyv előző kiadása óta átalakult a jogi környezet is: alapvetően a polgári perrendtartásról szóló törvény hozott létre új helyzetet, de hatályba lépett a határokon átnyúló eljárásokra vonatkozórendelet, elektronikussá váltak az eljárások, s persze folyamatosan módosultak, vagy cserélődtek az egyéb jogszabályok. Ebben a zavarban kell valamilyen rendszert kialakítani, hogy a fizetésképtelenségi eljárások alapelvei - így a hatékonyság,átláthatóság, hitelezők egyenlő kezelésének elve, a jogbiztonság elve stb. - alkalmazhatóak legyenek. Egyszerű jogalkalmazóként nehéz kiigazodni a Csődtörvény szövegét értelmező bírósági gyakorlatban, s ami tavaly még jó volt, ma már egyáltalán nembiztos, hogy eredményes jogérvényesítést tesz lehetővé.A könyv a lezárás időpontjában (2019. január 1.) hatályos szabályok, az eddig megismert joggyakorlat alapján próbál segítséget nyújtani a jogalkalmazók számára ezen a jogterületen, amelyen egy apró hiba is komoly következményekkel járhat.
  Tovább
  ISBN: 9789632957807
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  20 990 Ft

  17 841 Ft(15%)

 • Bizonyítás A Polgári Perben (Bírói Gyakorlat Füzetek 10.)

  Metzinger Péter
  Kiadó: Opten Informatika Kft
  ISBN: 9772063725008
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 935 Ft

  4 195 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Befektetési Vállalkozásokról Szóló.. (2019)

  Nagykommentár A Befektetési Vállalkozásokról Szóló.. (2019)

  Dakó/Farkas/Forrai/Gellén/Pettkó/Seregdi
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez (2019)Szerző ajánlójaA befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben került szabályozásra a befektetési szolgáltatásokra és az azokat kiegészítő szolgáltatásokra,az e szolgáltatások nyújtására jogosultakra és az árutőzsdei szolgáltatókra vonatkozó keretrendszer, továbbá a befektetési vállalkozások kockázatkezelésével, prudenciális felügyeletével, valamint tőkeszükségletével kapcsolatos implementált unióselvárások. E törvény a szolgáltatásnyújtás feltételeiről is részletesen rendelkezik - beleértve az irányadó befektető- és fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is.A nagykommentár átfogó képet nyújt a MiFID II irányelv hazai jogi intézményrendszerbe történő implementálásáról, átültetéséről, valamint érinti a kapcsolódó uniós - jellemzően a közvetlenül alkalmazandó - jogszabályi előírások egyes kérdéseit is. Aszabályozás gyakorlati alkalmazása érdekében a mű tartalmazza az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and MarketsAuthority - ESMA) által kiadott iránymutatásokat (Guidelines) és egyéb értelmezéseket (Q&A-k) is, amelyek e témakörbenjelentőséggel bírnak, úgyszintén a Magyar Nemzeti Bank által kiadott - vonatkozó - ajánlásokat, vezetői körleveleket, engedélyezési és módszertani útmutatókat, állásfoglalásokat is, továbbá érinti az elérhető kapcsolódó bírói gyakorlatot is.A szerzők a szektor elismert szakértői, akik között található jogász, közgazdász és pénzügyi szakértő is. Felkészültségük és gyakorlati tapasztalatuk garanciát jelent arra, hogy a nagykommentár olvasói hasznosítható ismeretekhez jussanak, így a témairánt mélyebben érdeklődőknek is ajánljuk.
  Tovább
  ISBN: 9789632957944
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  26 240 Ft

  22 304 Ft(15%)

 • A Szerződésmódosítás Kérdésköre A Magyar Polgári Jogban

  A Szerződésmódosítás Kérdésköre A Magyar Polgári Jogban

  Juhász Ágnes
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet szerzője a szerződésmódosítás kérdéskörének átfogó feldolgozására tesz kísérletet, és alapvetően lineáris gondolatvezetéssel viszi végig az Olvasót a szerződés módosításának különböző esetein, a szerződés felek általi módosításától kezdve a bíróiszerződésmódosításon keresztül egészen a jogalkotói akarattal eszközölt szerződésváltoztatásig. A munka ugyanakkor jóval több, mint a szerződésmódosítás jogintézményére vonatkozó hatályos polgári jogi szabályanyag és bírói ítélkezési gyakorlat pusztabemutatása. A monográfia hidat képez a múlt és a jelen között, abból megismerhetjük a szerződéses jogviszony módosításának magánjogi gyökereit. A szerző átfogóan ismerteti a pandektajogászok, így például Liebe, Kunze, Windscheid, Dernburg és Salkowski,valamint Brinz és Salpius vonatkozó nézeteit, és színes képet ad a 20. század eleji magyar magánjogról. Grosschmid, Szladits, Szászy, Kolosváry és más régi magyar magánjogász professzorok tucatjának álláspontjait ismerteti és ütközteti, külön résztszentelve a nováció (szerződés megújítása) jogintézménye meghatározásának és a szerződésmódosítástól történő elhatárolásának, mely utóbbi kérdéskör napjainkban is egyre nagyobb érdeklődést vált ki a magánjoggal foglalkozó elméleti és gyakorlatiszakemberek körében.A kötetet tovább színesíti, még érdekesebbé teszi a szerző által feldolgozott külföldi szakirodalom és joggyakorlat, amely földrajzilag és gondolatilag egyaránt új területekre kalauzolja el az Olvasót. Az utazás (gazdasági) válságokon is keresztülível,érinti a Brexit szerződésekre kifejtett hatását, míg a körülménybeli változások kezelésének különböző modelljei, a Wegfall der Geschaftsgrundlage, az imprévision, a theory of frustration vagy az eccessiva onerosita sopravvenuta kifejezések egynemzeti és jogi határokon átívelő kirakós darabjaiként illeszkednek egymáshoz, amelyek végső soron - néhol szorosabban, más esetekben lazábban - mind-mind ugyanahhoz a kérdéskörhöz, a szerződés módosításához kapcsolódnak.A munka alapvetően a tudományos feldolgozás igényével közelít a kötet borítóján címként meghatározott témához. A beltartalom azonban messze meghaladja a cím alapján bennünk megfogalmazódó elvárásokat, amennyiben az egyes fejezeteken végighaladva nemcsaka tudományos szakemberek, elméleti jogászok számára tartalmaz értékes és hasznos gondolatokat, hanem a hazai ítélkezési gyakorlat teljességre törekvő feldolgozása és a külföldi, német és francia jogesetek, valamint angol jogi precedensek hivatkozásaáltal a gyakorlati szakemberek és a jogkereső közönség számára is kapaszkodót nyújthat a szerződésmódosításhoz kapcsolódó egyes kérdések megítélése során.
  Tovább
  ISBN: 9789632958842
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Magyar Büntetőjog - Különös Rész (2.Átdolg.Kiad.2020)

  Magyar Büntetőjog - Különös Rész (2.Átdolg.Kiad.2020)

  Görgényi-Gula-Horváth-Jacsó-Lévay-Sántha
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóA joganyag tárgyalása során a tankönyv a korszerű egyetemi oktatás követelményeinek megfelelően követi a Különös Rész szerkezetét, feldolgozza a bírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit.
  Tovább
  ISBN: 9789632959146
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • Energiajogi Évkönyv 2017-2018

  Energiajogi Évkönyv 2017-2018

  Szuchy Róbert
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóAz energiajog napjainkban új jogterületnek (vagy éppen jogágnak) tekinthető. Nincsen egységes fogalma, amivel meghatározhatnánk. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy sokan félreértik, mi is az energiajog valójában. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy számos országbanévszázadok óta találkozhatunk olyan szabályozásokkal, amelyek az energiával foglalkoznak, jogi formában. Már a 19. században, és különösen a 20. század elején számos energetikai tárgyú szabályozás született, különösen a szén, majd az olajszabályozására vonatkozóan. A későbbiek során terjedt ki a szabályozás a nem-fosszilis energiahordozókra, úgymint a nukleáris energiára, a vízenergiára, a szélenergiára és más egyéb megújuló energiaforrásokra.Napjainkban az energiajog egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, ha csak a klímaváltozás elleni harcot vagy az Európai Unió energiafüggőségét vesszük figyelembe. Egyúttal az ellátásbiztonság is egyre komolyabb szerephez jut. Éppen ezért fontos, hogy eszerteágazó új terület a jogtudományon belül is megfelelő helyet kaphasson, és hogy kellő szakmai fórum álljon rendelkezésre, ahol a tudományterületet művelők megoszthatják egymással gondolataikat.A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Wolters Kluwer Hungary Kft. közös szervezésében jött létre a Magyar Energetikai Jogi Konferencia, amelyet 2018-ban a harmadik alkalommal rendeztek meg. A résztvevők első kézbőlhallhattak hasznos információkat a hazai és nemzetközi, különböző energiaágazatokhoz tartozó beruházások és fejlesztések jogi vonatkozásairól.Jelen kötet a 2017-es és a 2018-as konferencia témáiból válogat: az előadók az előadásuk témájával egyező témában írt szakmai írásai mellett olyan kiváló szerzők munkái is megtalálhatók, akik ugyan nem vettek részt előadóként a konferencián, azonbantanulmányuk összhangban van a konferencia témájával. Így az itt publikált munkák lenyomatot képeznek a hatályos energiajogi gondolkodásról az utókor számára.
  Tovább
  ISBN: 9772631124004
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 765 Ft

  4 900 Ft(15%)

 • Európai Jog - Az Európai Unió Jogrendszere

  Európai Jog - Az Európai Unió Jogrendszere

  Gombos Katalin
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Európai Unió sajátos autonóm jogrendszerrel rendelkezik, amely jellemzői alapján elkülönül mind a tagállami, mind pedig a nemzetközi jogtól. Az uniós jog a Bíróság jogértelmező-jogfejlesztő gyakorlata, vagy a szerves jogfejlődés alapján kimunkáltdoktrínákkal rendelkezik, amelyek részben szokatlanok a belső jogokban, részben eltérő tartalommal használhatók. Az Európai Unió jogának alakításában egyaránt fontos szerepet játszanak a tagállamok és a jogalkotási felhatalmazással felruházott uniósintézmények. A jogalkotás eredményei azok az elsődleges, másodlagos és speciális jogforrások, amelyek ismerete fontos, hiszen mindennapi életünket, jogaink és kötelezettségeink alakulását is befolyásolják.Az Európai Uniót a jog ereje tartja össze, ezért a sajátosan születő jogforrások érvényesülése szempontjából kiemelkedő jelentősége van az Európai Unió Bírósága által folytatott jogértelmező gyakorlatnak. Az Európai Unió Bírósága összetett feladatot látel, sokféle eljárási formában biztosítja az uniós polgárok, a tagállamok és az uniós intézmények részére a joghoz jutást. Kiemelkedő jelentőségű az eljárások közül az előzetes döntéshozatali eljárás, ez a tagállami bíróságok és az Európai Unió Bíróságaközötti sajátos együttműködés, amelynek célja az uniós jog egységes értelmezésének és érvényesülésének biztosítása.Az Európai Unió sokféle jogot biztosít közvetlenül a polgárai számára. Az egységes belső piac arra épül, hogy hozzájuthatunk más tagállam termékeihez, az Unión belül szabadon mozoghatunk, vállalhatunk munkát más tagállamban, a diákok széles körben kapnaklehetőséget tanulmányaik más tagállamban történő folytatására. A szakképesítések, diplomák kölcsönös elismerése hozzásegíti a munkavállalókat és vállalkozókat az európai mobilitáshoz. A vállalkozások más tagállamban is nyújthatnak szolgáltatásokat, ottszabadon letelepedhetnek, és a határon átnyúló tőkemozgások útjában álló akadályok is lebontásra kerülnek. A vállalkozások és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja és védi a gazdasági verseny tisztességes feltételeit rendező szabályozás. Ez a könyvezekben a témakörökben segíti az tájékozódást.
  Tovább
  ISBN: 9789632958903
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Büntető Törvénykönyvhöz

  Nagykommentár A Büntető Törvénykönyvhöz

  Karsai Krisztina Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez (2019)Szerző(k): dr. Gál Andor PhD, dr. Hegedűs István, dr. habil Juhász Zsuzsanna PhD, Prof. dr. habil Karsai Krisztina PhD, DSc, dr. Mezőlaki Erik, Prof. dr. habil Szomora Zsolt PhD, dr. Törő SándorKiadás dátuma: 2019Szerkesztő(k): Prof. dr. habil Karsai Krisztina PhD, DScA Btk. kommentárja teljeskörűen és mélyrehatóan elemzi a hatályos törvényszöveget, külön is törekedve a tényállási elemek értelmének kifejtésére, az elhatárolási, halmazati kérdések lehetséges megoldására, valamint kitér - elsősorban a büntetőtörvényidőbeli hatályának speciális szabályaira figyelemmel - a korábbi joghelyzettel való azonosságok és különbségek feltárására. Ebben a körben külön hangsúlyt helyeztek a szerzők a törvény esetleges visszaható hatályú alkalmazásának esetköreire, ezeknek afolyamatban levő büntetőeljárásokban is alapvető és döntő jelentősége lehet.A kommentárban megtalálható a vonatkozó büntetőbírósági joggyakorlat és a Kúria korábbi és új jogegységi döntéseinek elemzése, a büntető jogszabályok alkalmazásához és értelmezéséhez szükséges alkotmánybírósági döntések bemutatása, valamint a relevánselsősorban európai jogi és nemzetközi emberi jogi ítélkezés eredményeinek feltárása. A kötet a joggyakorlat alakulásának a tendenciáira, így a már meghaladottnak tekinthető, illetve az esetleges változások mellett továbbra is irányadó gyakorlatokra isfelhívja figyelmet.
  Tovább
  ISBN: 9789632957968
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  19 940 Ft

  16 949 Ft(15%)

 • A Compliance Alapkérdései

  A Compliance Alapkérdései

  Ambrus István-Farkas Ádám
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A compliance alapkérdései - az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlataAz etikus vállalati működés és az ehhez szorosan kapcsolódó compliance fogalma elsőre nehezen magyarázható és érthető a magyar (jogi) gondolkodás logikája mentén. Tükörfordításban a szó megfelelést jelent, pontosabban pedig a különböző jogszabályoknak(jogi normáknak), valamint belső, a vállalat által saját maga által - tulajdonosai, munkavállalói, szerződéses partnerei számára - felállított, részben szintén jogszabályokon, részben pedig erkölcsi-etikai alapokon nyugvó (pl. adott esetben etikaikódexekbe foglalt) normáknak való megfelelést jelenti. Újabban pedig már a megfelelés, a szabályoknak betű szerint megfelelő (compliant) működés már nem is elegendő az etikusnak nevezhető működéshez, annál több kell, mégpedig az, hogy egy adottvállalat szervezetét, annak minden szintjét szellemiségében is áthassa az ún. compliance-kultúra.Könyvünkben a hazai szakirodalomban úttörő feladatra vállalkozva bemutatjuk az etikus vállalati működés körében felmerülő jelentősebb kérdéseket, továbbá részletesen elemzünk olyan lényeges esetköröket, mint amilyen az internal investigation (belsővállalati visszaélés-vizsgálat), illetve a whistleblowing (közérdekű bejelentés). Az említett intézmények elméleti és gyakorlati kérdéseinek bemutatásán felül megvizsgálunk olyan aktuális problémákat, mint a bűnügyi compliance, az adatvédelem bizonyosvonatkozásai, a compliance szabványosítása, illetve megjelenése egyes speciális vállalati szférákban. Erre figyelemmel könyvünk ajánlható minden olyan elméleti és gyakorlati szakembernek, aki többet szeretne tudni a vállalati működés ezen dinamikusanfejlődő témaköréről.
  Tovább
  ISBN: 9789632959108
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 815 Ft

  5 792 Ft(15%)

 • A Közvetítői Funkciót Betöltő Szerződések Jogi Környezete

  A Közvetítői Funkciót Betöltő Szerződések Jogi Környezete

  Csehi Zoltán Sobor Dávid
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Szerző ajánlójaAz áru előállítójától annak végleges felhasználójáig általában több szerződésen keresztül vezet az út. Az értékesítés folyamatában részt vevők - akiket összefoglalóan közvetítőknek nevezünk - eltérő tartalmú és gazdasági célú szerződéses jogviszonyokbanműködnek közre az áru piacra juttatásában: viszonteladóként, bizományosként, disztribútorként vagy más gazdasági funkciót megjelenítve. Számos esetben az értékesítési láncban több értékesítő is részt vesz, többnyire különböző jogviszonyok alapján, agyártó és a nagykereskedő megállapodásának jogi konstrukciója, gazdasági tartalma eltér ugyanis a nagykereskedővel szerződő további értékesítőkétől.A közvetítés folyamatát a kereskedelmi szokások, a piaci szereplők jellemzői, a piac nyitottsága, valamint számos egyéb külső tényező befolyásolja. Ezek közé tartoznak a társadalmi-gazdasági kommunikáció csatornái, a rendelkezésre álló fuvarozási,szállítási lehetőségek, a versenyjogi szabályozás és az adózási környezet, valamint a jogviták rendezésének a módjai.A kötet fő célkitűzése a közvetítői funkciót betöltő szerződésekkel kapcsolatos jogi szabályozás részletes feldolgozása. Így bemutatja a magyar és az európai szabályozási környezetet, és az egyes jellemző szerződéstípusokra vonatkozó polgári jogielőírásokat, majd ismerteti a forgalmazás versenyjogi korlátait, a gyártók, importőrök, valamint a forgalmazók termékbiztonsági és piacfelügyeleti kötelezettségeit. Végül terjedelmes elemzést ad az említett tevékenységet folytató adóalanyokra vonatkozóáltalánosforgalmiadó-szabályokról.A szerzők összefoglaló és áttekintő jelleggel dolgozták fel a közvetítői típusú szerződésekkel kapcsolatos, az üzleti élet szereplőit foglalkoztató legfontosabb problémákat. Elsősorban azokat a jogászokat és üzletembereket kívánják megszólítani, akiktevékenységük során bizományi, közvetítői-ügynöki, forgalmazási, franchise- vagy éppen biztosításközvetítői szerződések előkészítésében, megkötésében vesznek részt. A kötet segítséget jelent a gyakorlat számára a megoldandó feladatok meghatározásában ésa főbb megoldási irányok kijelölésében.
  Tovább
  ISBN: 9789632958101
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 540 Ft

  9 809 Ft(15%)

 • Az Új Média és A Szólásszabadság

  Az Új Média és A Szólásszabadság

  Koltay A.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Szerzői ajánlóJelen kötet a demokratikus nyilvánosság szabályozásának kérdéseiről szól az internetes kapuőrök tevékenységének tükrében. A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zajlanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyifelhasználóval és olyan gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hatalommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. századnyilvánossága. A címben szereplő 'új média' tehát ezen szolgáltatásokra utal.Az online kommunikáció sajátos és nyugtalanító jelensége a kapuőrök megnövekedett befolyása a nyilvánosság működésére. Miközben a nyilvánosan használt internet kezdetekor az új kommunikációs eszköz azt ígérte, hogy a korábban is létezett kapuőrök(nyomda, újságárus, posta, kábelszolgáltató stb.) kevésbé fontosak és befolyásosak lesznek, ehelyett nemcsak újakat kreált, hanem jelentősen erősítette is a befolyásukat a nyilvánosságra, párhuzamosan a nyilvánosság minden korábbihoz képest robbanásszerűbővülésével. Az internetszolgáltatók, a keresőmotorok és a videómegosztó és social media platformok képesek a nyilvános szféra alapvető befolyásolására, arra, hogy bizonyos tartalmakat elérhetetlenné, vagy csak nagy nehézségek árán elérhetővé tegyenek,más tartalmakat pedig tömegekhez juttassanak el.Miközben az államok igyekeznek rászorítani e szolgáltatókat arra, hogy bizonyos véleményeket (pl. gyűlöletbeszéd, gyermekekre veszélyes vagy személyiségi jogokat sértő felhasználói tartalmak) tüntessenek el szolgáltatásaikból, ezek jogsértő jellegénekmegítélését rábízzák magukra a szolgáltatókra, így lényegében 'kiszervezik' az állam (bíróságok) jogalkalmazási monopóliumát magánkezekbe. Eközben az érintett szolgáltatók a saját maguk alkotta szabályzataiknak megfelelően szintén szelektálnak atartalmak között, döntve arról, hogy mit törölnek, kit némítanak el, és milyen tartalmat mutatnak be hangsúlyosan felhasználóik számára. Miközben az internet alig húsz éve a véleményekhez való korlátlan hozzáférést ígérte, a véleménymonopóliumokkialakulásának ma nagyobb a veszélye, mint korábban bármikor, a nemzetállamok pedig tehetetlenül nézik végig, amint jogrendszerük erodálódik, a nyilvánosság védelmét célzó alkotmányos szabályaik kiüresednek, részben pedig önként átadják a jogalkalmazásifeladataik egy fontos részét a nagy technológiai óriásoknak. Amíg korábban az állam és polgárai viszonyában kellett biztosítani az egyéni szabadság védelmét, korlátokat állítva az előbbi elé, úgy az online térben az alapvetőnek számító hármasviszonyrendszerben (állam, polgárai és szolgáltatók) kell az emberi jogok évszázadok alatt kiforrott elveinek, szabályainak alkalmazását továbbörökíteni, a szólásszabadság alkotmányos felfogását alapvetően újragondolni.Az államok nem adhatják fel az online kapuőrök tevékenységét befolyásoló szerepüket, mert a technológia gyorsan változhat ugyan, a szabályozás fő elvei és célkitűzései - a cenzúra tilalma, az észszerű korlátok meghatározása a beszéd okozta károkelkerülése érdekében, valamint a sokszínű véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosítása - e változások által érintetlenek, így érvényesek maradnak. A kapuőrök nyilvánosságra gyakorolt hatása, a magánszabályozás erősödése, a közérdek érvényrejuttatásának kényszere új, kreatív, innovatív szabályozási módszereket, intézményeket fog igényelni, a szabályalkotás új útjainak megtalálását, az állam és a magánszféra korábban e területen nem ismert együttműködését. A szólásszabadság jogának történetepedig ezzel párhuzamosan új szakaszába lép, amely éppolyan izgalmas és előre megjósolhatatlan körvonalú lesz, mint bármely korábbi volt.
  Tovább
  ISBN: 9789632958798
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 833 Ft

  3 258 Ft(15%)

 • Magyarázat A Pénzmosás és A Terrorizmus Finanszírozása Megel

  Magyarázat A Pénzmosás és A Terrorizmus Finanszírozása Megel

  Papp Zsófia Szerk
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhezIsmertetőA pénzmosás elleni törvényt 2017-ben ismételten újrakodifikálták, amelynek elsődleges indoka és célja a nemzetközi követelményeknek, elsősorban az Európai Unió pénzmosás elleni irányelvének történő teljes körű megfelelés biztosítása volt. Az új törvényegyben reflektál a szabályozás jobbítását szolgáló felülvizsgálat megállapításaira is a gyakorlati tapasztalatok alapján. A megfelelő szabályozás kialakítása és alkalmazása, valamint az erre épülő belső eljárások biztosítják a szolgáltatók részére aversenyképességet a hazai és a nemzetközi piacon, továbbá csökkentik a reputációs, valamint a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának a kockázatait.A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, illetve a kapcsolódó jogszabályok hatálybalépését követően a kötelezettségek megfelelő és hatékony végrehajtása érdekében szükségessé vált egyolyan átfogó mű elkészítése, amely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását biztosító összetett szabályrendszer részletes bemutatását, a gyakorlati aspektusok elemzésével kiegészítve.Jelen kötet célja tehát, hogy részletes iránymutatást, értelmezést adjon a pénzmosás elleni törvény és az egyéb releváns jogszabályok egyes rendelkezéseiről valamennyi kötelezett szolgáltató számára, továbbá gyakorlati iránymutatásul szolgáljon afelmerülő kérdések, problémák kapcsán, elsősorban a pénzügyi szolgáltatók vonatkozásábanKönyvünk ennek megfelelően a pénzmosás elleni törvény szabályainak részletes ismertetése mellett jelentős hangsúlyt fektet a gyakorlati aspektusokra, kitérve a törvényi rendelkezések végrehajtásáról szóló MNB rendelet előírásainak a bemutatására is. Ezentúlmenően a szolgáltatók és a pénzmosás elleni fellépésben hatáskörrel rendelkező hatóságok számára is tájékoztatást nyújt a bejelentési kötelezettség teljesítésével, a pénzügyi információs egység működésével kapcsolatos legfontosabb rendelkezésekről,továbbá röviden figyelmet szentel a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénynek isKiadványunk hasznos útmutatást ad a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó valamennyi szolgáltató számára a kötelezettségeik végrehajtása során, valamint a szolgáltatókkal kapcsolatba kerülő ügyfelek számára ugyancsak segítségül szolgálhat aszabályrendszer megismerése, a vonatkozó előírások jobb megértése érdekében.Kinek ajánljuk?Minden olyan szolgáltatónak, aki a 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozik. Így például:ügyvédeknek, ügyvédi irodáknakkamarai jogtanácsosoknakhitelintézeteknek, pénzügyi szolgáltatóknakkönyvelőknek, könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknakszakvizsgára készülő jogászoknak
  Tovább
  ISBN: 9789632957982
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  14 270 Ft

  12 129 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2019)

  Nagykommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2019)

  Bankó/Berke/Kiss
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munka törvénykönyve kommentárjának 2019. évi negyedik, teljeskörűen átdolgozott kiadása egyrészt őrzi a hazai jogalkalmazás egyik legsikeresebb kommentárjának hagyományait, másrészt reagál a legutóbbi (2017. évi) kiadást követően megjelent, ajogalkotásban és a jogalkalmazásban bekövetkezett változásokra.A kommentár a munka törvénykönyve teljes szövegének részletes, jogtudományosan is megalapozott magyarázatát adja azzal, hogy feldolgozza az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó egyéb jogszabályokat, a bírói, illetve alkotmánybírósági gyakorlatot, valamintaz Európai Unió munkajogi szabályait és az Európai Bíróság gyakorlatát is. A szöveg közli az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó jelentősebb bírósági ítéletek vezérmondatait is. A 2019. évi átdolgozás újdonsága, hogy a szerzők részletesen feldolgozzák aKúria munkajogi jogalkalmazás-elemző csoportjainak összegző véleményeit, így különösen az egyenlő bánásmód, a kártérítési felelősség, a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás köréből.A közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások köréből részletesen feldolgozza a 2019. január 1. napján hatályba lépett, a munkaidőre, illetve a munkaidő-beosztásra vonatkozó rendelkezéseket, különösen a munkaidőkeret, az ún. referencia-időszak, amunkaidő-beosztás és a rendkívüli munkavégzés szabályait, s elemzi a munkaidőt érintő ítélkezési gyakorlat legújabb eredményeit.A munka törvénykönyvének legutóbbi módosítása a GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete) nyomán jelent meg. A kommentár kiemelt figyelmet szentel a személyes adatok védelme szabályai alkalmazásának a munkajogban. Áttekinti a munkahelyiadatkezelések tipikus eseteit és a vonatkozó NAIH és bírósági gyakorlatot. Bemutatja a munkahelyi adatvédelmi ellenőrzés legújabb fejleményeit, hazai és nemzetközi joggyakorlatát, a munka törvénykönyve módosítás várható hatásait. Részletesen elemzi abűnügyi személyes adatokkal (pl. erkölcsi bizonyítvánnyal) kapcsolatos új munkajogi szabályokat és bemutatja a biometrikus-azonosítás követelményeit.
  Tovább
  ISBN: 9789632957852
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  20 895 Ft

  17 761 Ft(15%)