0

Keresés:

Jog

Rendezés:
 • A Polgári Törvénykönyv - Jogszabálytükör (2013)

  A Polgári Törvénykönyv - Jogszabálytükör (2013)

  Dr.Gárdos Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Ptk. 1959 Ptk. 2013Gt. 2006 Ptk. 2013Csjt. 1952 Ptk. 20132013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. Az ezt feldolgozó, jogszabálytükörttartalmazó könyv párhuzamos szerkesztésben mutatja az új kódexbe beépült jogszabályok és a 2013. évi V. törvény tartalmilag összefüggő rendelkezéseit.A kiadvány első része a jelenleg hatályos Ptk., Gt. és Csjt. 2013. január 1-jén hatályos időállapotához rendeli az új Ptk. közlönyállapot szerinti, tartalmilag szinkronizálható szövegét annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban jártas szakemberekszámára biztosítsa a felkészülést az új szabályokra. Mindhárom összeállítást szerzői magyarázatok gazdagítanak, melyekből az olvasó összefoglaló jellegű tájékoztatást kaphat az új Ptk. szerkezetéről, a változások irányáról, rövid tartalmáról.A mű másik részét képező Jogszabálymutató a mintegy tizenötezer normából álló új kódexből kiindulva ad eligazítást olyan formában, hogy az új Ptk. jogszabályhelyeihez rendeli mindazoknak a jelenleg hatályos polgári jogi tárgyú rendelkezéseknek a pontoshivatkozását, melyek beépültek a 2013. évi V. törvénybe. A Jogtár-kiegészítésként elérhető elektronikus változat a Jogszabálymutató helyett a teljes szövegű összevetést tartalmazza.A CompLex Kiadó által először 1998-ban megjelentetett jogszabálytükör összehasonlító szerkesztésével most is jól láthatóvá válnak az új törvény és elődjei közötti különbségek és azonosságok, mely segítséget nyújt az új szabályozás megértéséhez ésalkalmazásához.
  Tovább
  ISBN: 9789632952802
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 190 Ft

  6 962 Ft(15%)

 • Döntéstámogató Számvitel + Érthetően, Szórakoztatóan

  Döntéstámogató Számvitel + Érthetően, Szórakoztatóan

  Laáb Ágnes Dr.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Döntéstámogató számvitel - érthetően, szórakoztatóan könyv azért született, hogy megmutassa a vezetőknek, a célorientált, értéktudatos és költséghatékony döntéseikhez- hogyan lehet eloszlatni a bizonytalanságot a megfelelő időben rendelkezésre álló, szükséges részletezettségű, releváns információkkal,- hogyan érhetnék el, hogy a vezetői jelentések valóban a legfontosabb stratégiai céljaik eléréséről, intézkedéseik hatásvizsgálatáról adjanak számot,- időben jelzést kapjanak, ha valahol szükség van akár a célok korrigálására, akár érdemi beavatkozásra.Minden vállalkozásnak szüksége lenne ilyen vezetői jelentésre, ám ehhez a szerző szerint szükségük van arra, hogy- a cég vezetői egyértelműen megfogalmazzák elvárásaikat arról, milyen információkat, mutatókat, milyen gyakorisággal akarnak kézhez kapni,- a kontrollerek - az informatikusokkal együttműködve - képesek legyenek ezeket kinyerni a vállalati adatokból és megfelelően prezentálni a vezetők számára,- legyenek használható becslések a stratégiai információval, kompetenciával, környezeti és társadalmi javakkal kapcsolatos terv és tényadatokra vonatkozóan,- a vezetők eredményesen lépjenek fel az új módszerek bevezetését kísérő ellenállással szemben, valamint tudatosan kerüljék el azokat a tipikus hibákat, amelyek még a legjobb módszereket is képesek kudarcba fullasztani.Laáb Ágnes újabb könyve méltó folytatása a Számviteli ismeretek érthetően, szórakoztatóan könyvnek. Ismét egy hiánypótló, szemléletében és módszertanában egyaránt praktikus, olvasmányos kézikönyv született. Ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek,gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán, de érdekes és izgalmas kalandozásra hívja azokat is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban érteni, hogyan, miért romlik el a mindennapi tenni akarásban az, ami akár jó is lehetne és tudniszeretnék, milyen kihívásokat, új követelményeket tartogat számukra - vezetőként, szakértőként, munkavállalóként - a tudásalapú társadalom.?
  Tovább
  ISBN: 9789632956725
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • Kommentár A Polgári Perrendtartáshoz

  Kommentár A Polgári Perrendtartásról Szóló 1952/Iii. Tvh.1-2

  Dr.Kormos/Dr.Nagy/Dr.Nagy/Dr.Wopera
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhezA kézirat lezárásának dátuma: 2015. november 1.A kommentár részletesen bemutatja a magyar polgári eljárásjog fejlődését, elemzi a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szövegét. A műben részletesen bemutatásra kerül a polgári eljárásjog hazai bírósági gyakorlata, a magyarszabályozásra szerves hatással bíró uniós szabályozás, valamint ? a perek elhúzódósára tekintettel ? az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is. A kommentár feldolgozza a 2015 áprilisában beiktatott XXI/A. fejezet (A képmáshoz és a hangfelvételhezvaló jog érvényesítése iránt indított per) szövegét, valamint a Kúriának a bírósági jogalkalmazást felülvizsgáló 2015. július 15-én kiadott 3/2015. Polgári jogegységi határozatát is.
  Tovább
  ISBN: 9789632955537
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  31 490 Ft

  26 766 Ft(15%)

 • Nemzetközi Jog

  Nemzetközi Közjog

  Kovács Péter
  Kiadó: Osiris Kiadó
  A harmadik, átdolgozott és bővített kiadásban megjelenő, több magyarországi jogi karon is előírt tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alapkérdéseit, a belső joggal való viszonyát, a tárgyban készült régebbi, és az Alaptörvény figyelembevételévelszületetett újabb alkotmánybírósági határozatokat. A nemzetközi jog jogforrási rendszerét áttekintve a szerződéskötés elméletére és gyakorlatára, a szerződések értelmezésére, érvénytelenségére és megszűnésére tér ki, majd a szokásjogot és a többijogforrást tekinti át. Ezt követi a jogalanyiságnak és a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb jogi szabályainak áttekintése, figyelmet fordítva a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatára és a nemzetközi jog hagyományos szabályainak immár új árnyalatokkaltörténő érvényesülésére a XXI. század elején. A könyv az emberi jogok nemzetközi védelmét, a kisebbségvédelem nemzetközi jogát a gyakorlat figyelembevételével ismerteti, hangsúlyozza a legfontosabb szabályok folyamatosságát, de jelzi a változásokat is.Így az erőszak alkalmazásának és az ún. humanitárius intervenciónak a kérdését és ezzel összefüggésben az ENSZ-reformját, valamint a környezetvédelem alapkoordinátáit a tankönyv már a 2016-os állapotnak megfelelően mutatja be. A felelősség nemzetközijogi szabályait az ENSZ kodifikációs tervezetét figyelembe véve, az egyén büntetőjogi felelősségének kérdését pedig a nemzetközi büntetőbíróságok példáin keresztül tárgyalja. A diplomáciai jog bemutatásakor a diplomáciai gyakorlat a szokásosnál bővebbenkerül tárgyalásra. A tankönyv törekszik annak érzékeltetésére is, hogy a közelmúlt történelmét hogyan befolyásolták a nemzetközi kapcsolatok, s milyen gyakran volt nemzetközi jogi háttere egy-egy magyar történelmi eseménynek. A nemzetközi bíróságidöntések megértését számos térkép segíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632762753
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 980 Ft

  5 083 Ft(15%)

 • Az Általános Közigazgatási Rendtartás-Jogszabálytükör Újfix

  Az Általános Közigazgatási Rendtartás-Jogszabálytükör Új

  Dr Juhász Zoltán
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Ákr. 2016. - Ket. 2004.Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályai több alkalommal és több ponton módosultak szövegének kihirdetését követően, de még a hatályba lépését megelőzően. Ezek néhány esetben csak pontosításra, egyszerűsítésreirányultak, de tartalmi és koncepcionális szempontból fontos módosításokra is sor került. Ezek közül a jelentősebb változásokat a következőkben foglalhatjuk össze.Bővült az Ákr. hatálya alól kivett hatósági eljárások köre, több időt biztosít a jogalkotó arra, hogy a kiegészítő szabályok miniszteri szintről magasabb jogforrási szintre kerüljenek, továbbá az azonnali eljárási cselekmény érdekében lefolytatott szemleesetére nézve garanciális okokból pontosan meghatározásra került az ügyész szerepe. Indokolt változtatás volt, hogy a hatósági tanú igénybevételének lehetősége biztosított legyen zár alá vétel alkalmával is, valamint az, hogy a magában az Ákr.-benbiztosított fellebbezést ágazati törvény kizárhassa. A semmisségi okok szabályozása változott abból az okból is, hogy rendezésre kerüljön az a helyzet, ha az eljárásba további ügyfelek bevonásának lett volna helye. A végrehajtásról szóló fejezetszabályai közé került hangsúlyos rendelkezés szerint, ha a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja, eljárására az Ákr. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.Ezeken túl több kisebb-nagyobb szövegpontosítás és egyszerűsítés is történt, ami érintette például a kizárás szabályait is.Annak érdekében tehát, hogy egy jól használható jogszabálytükör álljon rendelkezésre a gyakorlat számára, szükségessé vált egy újabb kiadás, amely az Ákr. 2018. január hó 1. napján hatályba lépő szövegéből indul ki, így tartalmazza a törvény kihirdetéseés hatályba lépése között elfogadott módosításokat.A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés az új törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - a régi törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.
  Tovább
  ISBN: 9789632957067
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 920 Ft

  5 882 Ft(15%)

 • Hírközlés-Szabályozás, Hírközlés Igazgatás Hazánkban és Eu

  Hírközlés-Szabályozás, Hírközlés Igazgatás Hazánkban és Eu

  Lapsánszky András
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632952369
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  10 490 Ft

  8 916 Ft(15%)

 • Bérszámfejtés A Gyakorlatban

  Bérszámfejtés A Gyakorlatban

  Kovács Szabolcs/Takács Gábor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiadványunk célja, hogy tematikusan mutassa be azokat az akár tucatnyi jogszabályokban megtalálható, egymással összhangban alkalmazandó szabályokat, amelyet ismeretében a munkáltató a munkaviszony létesítése és tartama alatt a jogszerű foglalkoztatás ésmunkabérfizetés feltételeinek eleget tehet.A kiadvány jelen bővített kiadása ezek mellett a mindennapokban egyre gyakrabban előforduló kérdésekre, a külföldön történő foglalkoztatással, illetve külföldi munkavállaló hazai foglalkoztatására is kitér, bemutatva a harmadik országok állampolgárainakfoglalkoztatására vonatkozó, valamint az európai unión belüli, határon átnyúló foglalkoztatás során alkalmazandó munkajogi, társadalombiztosítási és adózási szabályokat. A kötet gyakorlati szempontból közelíti meg a bérszámfejtést érintő munkáltatóikötelezettségeket, a munkaviszony bejelentésétől kezdődően, a munkaidő minősítésén és a munkabér elszámolásán túl egészen a munkáltatói és a munkavállalói adó- és járulékkedvezményekig.Ismerteti azokat az alapvető szabályokat, amelyek mentén az adminisztratív (bejelentési, bevallási) kötelezettségek, valamint a munkavállalók számára kiemelten fontos munkabérfizetési, a határon átnyúló foglalkoztatás esetén az alkalmazandó külföldiszabályok megismerhetők. A jogszabályi rendelkezések ismertetése mellett kiemelt szerepet kapnak a mindennapi élethelyzetekből származó esetek, amelyek konkrét, számszerű példán keresztül mutatják be az egyes jogintézményeket.
  Tovább
  ISBN: 9789632957234
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 190 Ft

  3 561 Ft(15%)

 • A Feltételes Adómegállapítás Hazai és Nemzetközi Szabályozás

  A Feltételes Adómegállapítás Hazai és Nemzetközi Szabályozás

  Szabó Ildikó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A könyv széleskörűen bemutatja a feltételes adómegállapításra vonatkozó eljárást, amely mind a gyakorlati, elméleti szakemberek, mind az egyetemi hallgatók számára hasznos ismereteket tartalmaz. A gyakorlati szakemberek számára kiemelt jelentőséggel bírhat, hogy az eljárást az olvasó nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is megismerheti, átfogó képet kap a feltételes adómegállapításról. Így elérhetővé válik a titkos elixír a folyamatos hiánypótlási eljárások megszüntetésére, valamint olyan szemlélet elsajátítására, amely alapján átalakul a feltételes adómegállapítási kérelemben szereplő kérdések megfogalmazásának módja, amely együttesen lehetővé teszi a gyorsabb, szakszerűbb eljárás lefolytatását. Mindezek alapján, aki előzetesen, érdemben ismerni kívánja egy konkrét ügylet adózását alapjaiban befolyásoló kérdések minősítését, és az adóellenőri mérlegelés lehetőségét ki akarja zárni, annak a könyv a gyakorlat próbáját kiállt eljárásra hívja fel a figyelmét. A könyv szakmai értékét az elméleti szakemberek számára az határozza meg, hogy egy speciális közigazgatási (adóigazgatási) eljárást tudományos igénnyel mutat be. Ugyanakkor nem leíró jelleggel vázolja fel a feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozását, hanem összehasonlító jogi keretben éri el ezt a célt. A könyv minden egyetemi hallgató figyelmét is felkelti, amennyiben érdeklődik a hazai beruházás és azok adózási eljárásai iránt. Így aki nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásban kíván részt vállalni, illetve adótanácsadói tevékenységet kíván folytatni, az a jelen kiadványban hasznos gyakorlat-orientált eljárást ismerhet meg nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi szempontok alapján is. Az adóhatóságnál elhelyezkedni kívánó egyetemi hallgatók pedig egy olyan szemléletet és eljárást ismerhetnek meg belőle, amely hasznos szakmai tudást és valós versenyképességi előnyt nyújt. Könyvünk hiánypótló jelleggel a hazai gyakorlati és tudományos ismeretek bővítését szolgálja, és hozzájárul a hazai pénzügyi kultúra növeléséhez.
  Tovább
  ISBN: 9789632956688
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 1952-2016

  A Polgári Perrendtartás 1952-2016 Tükrös

  Dr. Tóth Barabara
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal!Néhány példa a főbb újdonságokból:Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár
  Tovább
  ISBN: 9789632956961
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdolg.K.2018)

  Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdolg.K.2018)

  Vékás Lajos/Gárdos Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhezA könyv kéziratának lezárási dátuma: 2018. január 1.A 2013. évi V. törvény elfogadása óta a Ptk. többször módosult. Ezek közül egyes módosítások csupán technikai jellegűek voltak, néhány jogszabály azonban jelentős pontokon módosította a Ptk.-t. A kommentár - elsőként a piacon - segítséget nyújt a Ptk.módosított rendelkezéseinek az értelmezéséhez. Ezen túlmenően a szerzők az átdolgozás során figyelemmel voltak a Ptk.-t értelmező bírói gyakorlatra is. A kommentár beépíti a Polgári Jog című folyóiratban megjelent döntvényeket is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957333
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  34 220 Ft

  29 087 Ft(15%)

 • Polgári Eljárásjog Ii.

  Polgári Eljárásjog Ii.

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2017 őszén, a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában kiadott Polgári eljárásjog I. c. kötet a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karai,valamint a győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar polgári eljárásjogi tanszékei oktatóinak együttműködése nyomán jelenhetett meg. E hat egyetem oktatói hallgatóik polgári eljárásjogi tanulmányaik sikeres teljesítéséhez kívántak a tankönyvmegírásával segítséget nyújtani.Jelen kötet a tavaly megkezdett munka folytatása.A tankönyv öt részből áll. Az első rész a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárások szabályait tárgyalja, míg a második, a kötet legterjedelmesebb része, a különleges eljárásokat mutatja be. A tankönyv harmadik része a Pp.-ben is önálló szerkezetiegységben szabályozott kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárásokat tárgyalja. A kötet negyedik része a Pp.-vel egyidejűleg hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) főbb rendelkezéseinek bemutatásával azta cél kívánja elérni, hogy a hallgatók képet kapjanak a közigazgatási jogviták elbírálásának eltérő rendjéről.A tankönyv ötödik része két, közjegyzői hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárás szabályainak bemutatását tartalmazza, mert több jogi karon e nemperes eljárások is a Pp. II. tananyagának részét képezik.Jelen kötet a polgári eljárásjog tantárgyból kollokviumra vagy szigorlatra készülő egyetemi vagy alapszakos hallgatókon kívül érdeklődésre tarthat számot a polgári eljárásjogból szakvizsgára készülő kollégák körében is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957289
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 614 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Statistics 3E

  Oxford Dictionary of Statistics 3E

  Upton/Cook
  Kiadó: Oxford University Press
  Contains over 2,300 jargon-free entries, including expanded coverage of applied statisticsMany illustrative examples, giving entries a practical contextIncludes over 200 biographies of key figures in statisticsWeb links for many entries, accessible via the Dictionary of Statistics companion websiteMulti-disciplinary coverage: useful to students of many subjects, including statistics, economics, politics, medicine, and mathematicsIncludes appendices of mathematical and statistical notation, and statistical tablesNew to this Edition:A greater focus on applied statisticsOver 130 new entries4 new illustrations
  Tovább
  ISBN: 9780199679188
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 985 Ft

  4 237 Ft(15%)

 • Kézikönyv A Bírósági Végrehajtás Foganatosításához

  Kézikönyv A Bírósági Végrehajtás Foganatosításához

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az utóbbi években a bírósági végrehajtással összefüggő gyakorlati problémákat szakcikkek, tanulmányok mutatták be, mert nem készült olyan átfogó mű, ami ezeket összegyűjtötte, rendszerezte volna, úgy, hogy a felmerülő jogalkalmazási visszásságokramegoldást is adjon. Ezt a hiányt kívánja pótolni a kézikönyv, melynek elsődleges célja a bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő gyakorlati problémák nevesítése és a lehetséges megoldások bemutatása.A kézikönyv a végrehajtás két szakaszából döntően a foganatosítására koncentrál, az elrendeléssel kapcsolatos kérdések annyiban kerülnek terítékre, amennyiben azok a végrehajtás foganatosítása során problémát vetnek fel (pl. a nem jogképes adóssalszemben elrendelt végrehajtás, vagy a nem megfelelő nyomtatványon elrendelt végrehajtás).A kézikönyv ? kifejezetten gyakorlatorientált megközelítése miatt ? elsősorban a bírósági végrehajtás foganatosításával kapcsolatba kerülő személyek, különösen az önálló bírósági végrehajtók (helyettesek és jelöltek), bírák, bírósági titkárok ésfogalmazók, a felek képviseletét ellátó ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, jogi előadók, közös képviselők számára lehet hasznos, de haszonnal forgathatják mindazok, akik bármilyen kapcsolatba kerülnek a bírósági végrehajtással, így maguk a felekis.
  Tovább
  ISBN: 9789632956435
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • Kommentár A Lakástörvényhez * Új (2014)

  Kommentár A Lakástörvényhez * (2014)

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kézirat lezárásának dátuma: 2014. szeptember 30.A Lakástörvény hatályba lépése óta csaknem húsz év telt el. Ezen időszak alatt nem csak a társadalmi, gazdasági körülmények, de az ítélkezési gyakorlat és a jogalkalmazók igényei is megváltoztak. Ezért készített új, átfogó magyarázatot Kiadónk az 1993.évi LXXVIII. törvényhez. A kommentár teljes körűen, a legújabb bírói gyakorlat feldolgozásával kíván segítséget nyújtani jogalkalmazóknak a jogszabály értelmezéshez.
  Tovább
  ISBN: 9789632954332
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 675 Ft

  3 124 Ft(15%)

 • Kommentár Az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz

  Kommentár Az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz

  Barabás/Baranyi/Aszalós
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhezKommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhezA kommentár segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben, bemutatja az alapvető változásokat a korábbi szabályozáshoz képest.Szerkesztő: Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Aszalós Dániel2018. január elsején lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, ami alapvető változásokat hoz a hatóságieljárásokban. A kommentár célja a törvény értelmezése, és a változások következményeinek bemutatása oly módon, hogy az a jogalkalmazókszámára is hasznos legyen. A kommentár kifejezett célja, hogybemutassa, a Ket. alapján kialakult gyakorlat mennyiben tartható fenn,és mely elemeiben milyen irányú változás szükséges az új eljárásitörvény hatálybalépésével, ezért a normaszövegen túl kiemeltentámaszkodik a Ket. hatósági és bírósági gyakorlatára, és az Ákr. tükrében elemzi azt.
  Tovább
  ISBN: 9789632957364
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  17 315 Ft

  14 717 Ft(15%)

 • Szerződésszegés A Polgári Jogban (2. Átdolg.Kiadás)

  Szerződésszegés A Polgári Jogban (2. Átdolg.Kiadás)

  Dr.Leszkoven László
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2016-ban megjelent első kiadás óta történt joggyakorlatbéli pontosítások, a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári eljárásjogi kódex, a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) folytán szükségessé vált a szerződésszegés kérdésköréről szólómonográfia kiegészítése. Mivel a Pp. alapjaiban változtatott a polgári jogi igényérvényesítés keretrendszerén, ezért elengedhetetlen - szigorúan az anyagi jogi problémákhoz kapcsolódóan - az új törvény szabályainak felvillantása, amit a szerző -támaszkodva az eljárásjogi kommentárirodalom legjobbjaira - kiváló gyakorlati érzékkel old meg.A szerződésszegés kérdésköre - aligha vitathatóan - a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előálla szerződésszegés állapota.A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből)vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítésselokozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, dehelyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok(non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatosságiigények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.
  Tovább
  ISBN: 9789632956909
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 760 Ft

  6 596 Ft(15%)

 • Gdpr-Útikalauz Adatkezelőknek

  Gdpr-Útikalauz Adatkezelőknek

  Sepsi Tibor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Magyarországon adatkezelők százezrei kezelnek személyes adatokat - több vagy kevesebb rendszerességgel és tudatossággal. Legtöbbjüket - eléggé el nem ítélhető módon - nem okos jogászok által kreált elméleti problémák még okosabb jogászok által kreáltmegoldásai érdeklik, hanem az adatvédelmi dzsungelben való mindennapi túlélés. A gyakorlati adatkezelési problémák viszont nem egy nagy, hanem sok kis világot alkotnak: más kérdések feszítenek egy webshopot üzemeltető szolgáltató céget, mások egy civilszervezetet és megint mások mondjuk egy egészségügyi szolgáltatót.Ez a könyv az európai uniós általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR hazai alkalmazásának olyan túlélőkalauza kíván lenni, amiből a legalapvetőbb gyakorlati információkat, a fontos kérdéseket, és ahol ilyenek vannak, a fontos válaszokat is ki-ki alehető legegyszerűbben érheti el a saját adatkezeléseihez. A Douglas Adams páratlan fantáziájában megszületett Galaxis útikalauzhoz hasonlóan ennek a kalauznak is az a legfontosabb célja, hogy olvasója ne essen pánikba. Ugyanakkor ez a könyv egyrészt nemkívánja háttérbe szorítani az adatvédelem Enciclopedia Galacticáit, a GDPR jóval terjedelmesebb, akadémiai igényességű feldolgozásait, másrészt - bár a témához mérten kifejezetten könnyed és közérthető -, annyira azért nem lesz vicces.
  Tovább
  ISBN: 9789632957913
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 715 Ft

  4 007 Ft(15%)

 • Kommentár A Közigazgatási Perrendtartásról Szóló Törvényhez

  Kommentár A Közigazgatási Perrendtartáshoz

  Barabás/Rozsnyai/Kovács
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kommentár segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben Bemutatja, hogy a gyökeresen új jogintézmények milyen elvek mentén fognak működni.2018. január 1-jén lép hatályba a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, ami alapjaiban újítja meg a közigazgatási bíráskodást. A törvény hatálybalépésével nem csak egy önálló eljárási törvény születik, hanem jelentősen bővülnek aközigazgatási bíróságok feladatai is.A kommentár célja, hogy a korábbi gyakorlat és a jogelmélet eredményeinek felhasználásával a jogalkalmazók számára is hasznos módon bemutassa és feldolgozza e változásokat, kitérve arra is, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX.fejezetén alapuló gyakorlat mennyiben tartható fenn, és arra is, hogy a gyökeresen új jogintézmények milyen elvek mentén fognak működni. A kommentár szerzői között az elmélet és a gyakorlat szakemberei, és a törvény kodifikációjában is közreműködőszakemberek egyaránt szerepet kaptak.
  Tovább
  ISBN: 9789632957425
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  24 245 Ft

  20 608 Ft(15%)

 • Segédlet Az Államháztartási Könyvviteli Szolgáltatást Végző
  nincs raktáron

  Segédlet Az Áht Könyvviteli Szolgáltatást Végz 2017

  Szamkó Józsefné-Sándorné Új Éva
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóAz államháztartási területen könyvviteli szolgáltatást végzőknek - hasonlóan a korábbi évekhez - 2017-ben is kötelező továbbképzésen kell részt venniük. A kiadványunk a 2017. évi továbbképzésre készül a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt kötelezőtematikára épülve, több témakörben részletesebb magyarázatokkal, gyakorlati esetek bemutatásával kiegészítve.Ízelítő a tartalombólTartalomjegyzékAktuális számviteli kérdésekAz államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásaiAz államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2017. évtől hatályos változásaiAz államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló NGM rendeletet érintő változásokEgyes fontosabb számviteli feladatok és elszámolásokSzámvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásaiAz államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változásaAdózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változásaAz adózás rendjéről szóló törvény változásaiA személyi jövedelemadó változásaiA szociális hozzájárulási adó és az egyéni járulékokAz egészségügyi hozzájárulásAz egészségügyi szolgáltatási járulékA rehabilitációs hozzájárulásÖnkormányzati képviselők és tisztségviselők biztosítotti jogállásaBiztosítottak körének változásaSzervezeti változásokÁltalános forgalmi adó
  Tovább
  ISBN: 9789632956626
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 505 Ft

  3 829 Ft(15%)

 • Polgári Eljárásjog I. (2. Átdolg. Kiadás)

  Polgári Eljárásjog I. (2. Átdolg. Kiadás)

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632957531
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 614 Ft(15%)

 • Kommentár A Büntetőeljárási Törvényhez

  Kommentár A Büntetőeljárási Törvényhez

  Polt Péter Prof. Dr. Habil.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A büntetőjogi reform záró akkordjaként megalkotott új büntetőeljárási törvényt az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el, s a köztársasági elnök 2017. évi XC. törvényként (a továbbiakban: Be.) hirdetette ki. A Be. 2018. július 1-jén lép hatályba.A Prof. dr. Polt Péter főszerkesztő nevével fémjelzett Be. kommentárt az teszi egyedülállóvá, hogy a szerzői valamennyien olyan kiváló büntetőjogászok, akik a törvény megalkotásában az igazságügyi miniszter által felkért szakértőként, a SzakértőiTestület tagjaként, kodifikátorként vagy valamely jogi hivatásrend képviselőjeként aktív és közvetlen módon vettek részt a törvény megalkotásában, ami a leghitelesebb interpretációját teszi lehetővé a jogalkotói szándéknak. Ez hatékony segítségetnyújthat a jogalkalmazók számára abban, hogy megtalálják a megfelelő, alapos magyarázatot az ismert, illetőleg az új jogintézmények alkalmazásához. A szerzők hangsúlyt fektettek a kapcsolódó jogi szabályozás, és az irányadónak tekintett joggyakorlatismertetésére, a kapcsolódó európai uniós joggyakorlat bemutatására, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatára.Kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhezFőszerkesztő:Prof. dr. habil. Polt PéterSzerkesztő-lektorok:dr. Miskolczi Barnadr. Vida Józsefdr. Karner Zsanett
  Tovább
  ISBN: 9789632957715
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  33 065 Ft

  28 105 Ft(15%)

 • Európai Közjog és Politika (2019) 4.Átdolg.

  Európai Közjog és Politika (2018) 4.Átdolg.

  Kende- Szűcs- Jeney
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiadás dátuma: 2018Szerkesztő(k): Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney PetraAjánlóAz Európai Unió közjogi és politikai felépítményét áttekintő első magyar nyelvű, tudományos igényű szakkönyv legújabb kiadása a hazai könyvpiac régen várt eseménye.Az először 1995-ben megjelent, a felsőoktatásban, a közigazgatásban és az EU-val foglalkozók által széles körben használt kézikönyv 2018 őszi változata az uniós intézményi és jogi kérdések mellett a legfrissebb eseményeket, a gazdasági és a migrációsválságot, az Egyesült Királyság kilépéséről folyó Brexit tárgyalásokat, valamint az Európa jövőjére vonatkozó terveket is értékeli, kitekintve már a 2019-ben esedékes európai parlamenti választásokra.A téma elismert kutatói, egyetemi oktatók és uniós tisztviselők vizsgálják az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát. Részletesen és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerét, az uniós jogrendet ésMagyarország kapcsolódását az uniós intézményekhez. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az uniós intézmények szervezeti, működési és hatásköri szabályaira, az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra és az uniós jog végrehajtási mechanizmusaira.Önálló rész dolgozza fel az Európai Unió pénzügyi és külkapcsolati rendszerét is.Szemléletes ábrák és táblázatok könnyítik meg az eligazodást az anyagban, amelynek összeállításánál a szerzők figyelembe vették az előző kiadások felhasználóinak tapasztalatait is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957555
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 550 Ft

  6 417 Ft(15%)

 • Magyar és Európai Médiajog (2019) 3. Átdolg.K.

  Magyar és Európai Médiajog (2019) 3. Átdolg.K.

  Koltay András/Nyakas Levente
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Könyvünk a média világának jogi szabályozását átfogó jelleggel - bár a terjedelmi korlátok miatt szükségszerűen nem teljes mélységében - kívánja bemutatni. A kötet műfaja átmenetet képez a hagyományos tankönyvek és a kézikönyvek között, áttekinti a médiajogi hátterét, ugyanakkor akár a gyakorlati szakemberek számára is útmutatóul kíván szolgálni mindennapos jogi problémáik kezelésében.A kötet igyekszik a magyar szabályozás európai összefüggéseinek alapos feltárását is elvégezni, illetve megjeleníteni. Ez vonatkozik - hasonló hangsúllyal - az európai uniós joganyag részletes bemutatására és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságaesetjogának összefoglalására is. A hatályos jogi szabályozás bemutatásán túl szükséges a bírói gyakorlat, illetve a különböző szabályozó hatóságok gyakorlatának alapos ismertetése is, az ezekkel kapcsolatban felmerülő alapvető problémák és kérdésekszámbavétele, valamint a lehetséges válaszok megfogalmazása
  Tovább
  ISBN: 9789632958835
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 560 Ft

  6 426 Ft(15%)

 • Az Áfakötelezettség Keletkezésének Időpontja és A ..

  Az Áfakötelezettség Keletkezésének Időpontja és A ..

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiskönyvtár az áfáról IV. részMásodik átdolgozott kiadásKiadványunk az áfa két kulcsfontosságú területét dolgozza fel:- az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára (ezen belül a teljesítési időpontokra) vonatkozó szabályokat, illetve- a teljesítési hely szabályrendszerét.Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozó szabályok rendelkeznek arról, hogy egy áfaalany gazdálkodónak az általa teljesített, illetve fordított adózású konstrukciók esetén az általa megrendelt ügylet után milyen időponttal kell azáfát megfizetnie, illetve egyéb adókötelezettségeit teljesítenie.A teljesítési hely szabályok pedig azt rendezik, hogy egy adott, hozzáadottérték-adózás alá eső ügylet után mely országban (Magyarországon vagy külföldön) keletkezik-e áfakötelezettség. Ez utóbbi kérdéskör azért is kiemelt jelentőségű, mert ezenszabályok ismeretében dönthető el pontosan, hogy egy áfaalany gazdálkodónak egy érintett ügylet vonatkozásában van-e egyáltalán Magyarországon teljesítendő forgalmi adókötelezettsége.A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkaltűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat ezen szabályrendszerek hatékonyabb megértésében és kezelésében.A tartalomjegyzékbőlI. részAz adókötelezettség keletkezésének időpontja1. A számla dátumai1.1. A kiállítás dátuma1.2. A teljesítés időpontja és az adófizetési kötelezettség keletkezéseII. részA teljesítési hely szabályai1. A termékértékesítés teljesítési helye1.1. A főszabály1.2. A fuvarozással, feladással kísért termékértékesítések2. A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó teljesítési hely szabályok2.1. A főszabály2.2. Ügynöki közvetítés2.3. Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások2.4. Személyszállítás2.5. Teherközlekedés2.6. A kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások2.7. Egyes, a tényleges teljesítési hely szerint adózó szolgáltatások2.8. Az Áfa törvény 46. ő-a2.9. Közlekedési eszközök bérbeadása2.10. Éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások3. A termékimport teljesítési helye3.1. A főszabály3.2. A különleges vámeljárások alatt álló, illetve a különleges vámjogi helyzetű termék importja4. A Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye4.1. A főszabály4.2. Különös szabály - az Áfa törvény 51. ő-a5. Az adómértékek, az adómentesség, a területi hatályon kívüliség összefüggése a teljesítési hely szabályokkal
  Tovább
  ISBN: 9789632956923
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 085 Ft

  3 472 Ft(15%)

 • A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 3

  A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 3

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  3. átdolgozott kiadásJelen kiadványunk A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása korábbi kiadvány átdolgozott, a korábbi kiadástól eltelt időben hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekkel frissített változata.A kiadvány a külföldi vonatkozású ügyleteknek az általános forgalmi adó rendszerében történő kezelését tárgyalja, részletesen kitérve mind a közösségi, mind pedig a harmadik országbeli termékügyletek és szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelésére.A kiadvány a releváns jogszabályi rendelkezések ismertetésén és magyarázatán túl számos gyakorlati példát is tartalmaz, segítve a jogalkalmazókat a sokszor bonyolultnak tűnő számlázási kérdések mindennapi megoldásában. A kiadványban ismertetésre kerülnekkülönösen a közösségi termékbeszerzések és termékértékesítések, valamint a harmadik ország felé irányuló termékexport, illetve az onnan érkező termékimport részletes áfa szabályai, valamint a külföldi vonatkozású szolgáltatásokra vonatkozó áfarendelkezések (legyen az közösségi, vagy harmadik országbeli ügylet).Ezen túl a kiadványunk részletesen kitér a devizás számlák áfa kezelésére, az árfolyam alkalmazás áfa-rendszerbeli szabályozására is, szintén számos gyakorlati példával illusztrálva ezek mindennapi kezelését.
  Tovább
  ISBN: 9789632957456
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2018 * Meritum

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2018 * Meritum

  Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihál
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Év közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek.- A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését,jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.- Könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet minden eseménynél.- A tudnivalókat, az összefüggéseket és ezek alkalmazását a gyakorlatban általános és egyedi eseteken keresztül mutatja be.- A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, az adóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása.- Egy-egy témakör kapcsán tippeket adnak a szerzők, amelyek a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.- A mű a lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és az ügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia.- A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatokszemléltetik a leírtakat.- Indexszámos kiadás, amely a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632957166
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  28 340 Ft

  24 089 Ft(15%)

 • Az Adóeljárás - Jogszabálytükör (Új Art, Air., Avt)

  Az Adóeljárás - Jogszabálytükör (Új Art, Air., Avt)

  Dr. Pálkovics Attila
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvényt 3 új jogszabály (az adóigazgatási rendtartásról szóló, az adózás rendjéről szóló, valamint az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény) váltja fel 2018. január 1-jétől.A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi törvény és az új törvények tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a 2003. évi törvényből indul ki, így adokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobboldalon - ennek tükörképeként - az új törvények kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a régi törvény és az új törvények közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt azúj jogszabályok megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.
  Tovább
  ISBN: 9789632957142
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Visegrád 15.0

  Visegrád 15.0

  Pál Lajos-Petrovics Zoltán Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásaiDr. Berke Gyula - A XV. Magyar Munkajogi Konferencia eléEgyes munkajogi kérdések Dr. Halmos Szilvia - Bizonyítás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos munkaügyi perekben az új Pp. alapján Dr. Kulisity Mária - A véleménynyilvánítás szabadsága és annak korlátai a munkaviszonyban Dr. Lőrincz György - Elmélkedése és álmélkodás - Tanulságos jogesetek Dr. Pál Lajos - A munkaidővel kapcsolatos fogalmak (dogmatikai adalékok) Dr Tatár Irén - A tanulmányi szerződés egyes kérdéseiAtipikus foglalkoztatás Dr. Ásványi Zsófia - A hallgatói, tanulói foglalkoztatás Bankó Zoltán - Gyermekek és fiatalok foglalkoztatására vonatkozó nemzetközi és magyar munkajogi szabályok Dr. Ferencz Jácint - Az atipikus munkaviszonyok szociális megközelítése Dr. Simon Balázs - Az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója közötti viszonyA munkáltatói érdek és védelme Dr. Ember Alex - A versenytilalmi megállapodás a munkajogban Dr. Rátz Gyula - A munkáltatói jogos érdek fogalmaKártérítési felelősség Dr. Kozma Anna - A munkavállaló jogellenes munkajogviszony-megszüntetése és annak következményei Dr. Nádas György - Felelősségi alakzatok a munkajogban Dr. Sipka Péter - Egy kollégiumi vélemény margójára: az 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény eredményei a jogalkotói akarat fényében Dr. Tálné Dr. Molnár Erika - A munkáltató kártérítési felelőssége Dr. Trenyisán Máté - A munkavállalói közrehatás hatása a munkáltatói kárfelelősség terjedelméreA digitalizáció hatása a munkajogviszonyra Dr Fürjes Annamária, Dr. Guba Veronika Rita - Elektronikus eszközök használata a munkaviszonyban Dr. Kéri Ádám - Különleges adatok kezelése a munkaviszonyban Dr. Kun Attila - Munkajogviszony és a digitalizáció - rendszerszintű kihívások és a kezdetleges európai uniós reakciók Rácz Ildikó - Teljesítményértékelés - kiszervezve?Kollektív munkajog Dr. Petrovics Zoltán - A kollektív szerződés érvényessége Dr. Szabó Imre Szilárd - Az alternatív vitarendezés elterjesztésének újszerű kísérlete és kihívásai a kollektív munkaügyi érdekviták területén
  Tovább
  ISBN: 9789632957449
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 975 Ft

  5 078 Ft(15%)