0

Keresés:

Jog

Rendezés:
 • Európai Jog - Az Európai Unió Jogrendszere

  Európai Jog - Az Európai Unió Jogrendszere

  Gombos Katalin
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Európai Unió sajátos autonóm jogrendszerrel rendelkezik, amely jellemzői alapján elkülönül mind a tagállami, mind pedig a nemzetközi jogtól. Az uniós jog a Bíróság jogértelmező-jogfejlesztő gyakorlata, vagy a szerves jogfejlődés alapján kimunkáltdoktrínákkal rendelkezik, amelyek részben szokatlanok a belső jogokban, részben eltérő tartalommal használhatók. Az Európai Unió jogának alakításában egyaránt fontos szerepet játszanak a tagállamok és a jogalkotási felhatalmazással felruházott uniósintézmények. A jogalkotás eredményei azok az elsődleges, másodlagos és speciális jogforrások, amelyek ismerete fontos, hiszen mindennapi életünket, jogaink és kötelezettségeink alakulását is befolyásolják.Az Európai Uniót a jog ereje tartja össze, ezért a sajátosan születő jogforrások érvényesülése szempontjából kiemelkedő jelentősége van az Európai Unió Bírósága által folytatott jogértelmező gyakorlatnak. Az Európai Unió Bírósága összetett feladatot látel, sokféle eljárási formában biztosítja az uniós polgárok, a tagállamok és az uniós intézmények részére a joghoz jutást. Kiemelkedő jelentőségű az eljárások közül az előzetes döntéshozatali eljárás, ez a tagállami bíróságok és az Európai Unió Bíróságaközötti sajátos együttműködés, amelynek célja az uniós jog egységes értelmezésének és érvényesülésének biztosítása.Az Európai Unió sokféle jogot biztosít közvetlenül a polgárai számára. Az egységes belső piac arra épül, hogy hozzájuthatunk más tagállam termékeihez, az Unión belül szabadon mozoghatunk, vállalhatunk munkát más tagállamban, a diákok széles körben kapnaklehetőséget tanulmányaik más tagállamban történő folytatására. A szakképesítések, diplomák kölcsönös elismerése hozzásegíti a munkavállalókat és vállalkozókat az európai mobilitáshoz. A vállalkozások más tagállamban is nyújthatnak szolgáltatásokat, ottszabadon letelepedhetnek, és a határon átnyúló tőkemozgások útjában álló akadályok is lebontásra kerülnek. A vállalkozások és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja és védi a gazdasági verseny tisztességes feltételeit rendező szabályozás. Ez a könyvezekben a témakörökben segíti az tájékozódást.
  Tovább
  ISBN: 9789632958903
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Büntető Törvénykönyvhöz

  Nagykommentár A Büntető Törvénykönyvhöz

  Karsai Krisztina Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez (2019)Szerző(k): dr. Gál Andor PhD, dr. Hegedűs István, dr. habil Juhász Zsuzsanna PhD, Prof. dr. habil Karsai Krisztina PhD, DSc, dr. Mezőlaki Erik, Prof. dr. habil Szomora Zsolt PhD, dr. Törő SándorKiadás dátuma: 2019Szerkesztő(k): Prof. dr. habil Karsai Krisztina PhD, DScA Btk. kommentárja teljeskörűen és mélyrehatóan elemzi a hatályos törvényszöveget, külön is törekedve a tényállási elemek értelmének kifejtésére, az elhatárolási, halmazati kérdések lehetséges megoldására, valamint kitér - elsősorban a büntetőtörvényidőbeli hatályának speciális szabályaira figyelemmel - a korábbi joghelyzettel való azonosságok és különbségek feltárására. Ebben a körben külön hangsúlyt helyeztek a szerzők a törvény esetleges visszaható hatályú alkalmazásának esetköreire, ezeknek afolyamatban levő büntetőeljárásokban is alapvető és döntő jelentősége lehet.A kommentárban megtalálható a vonatkozó büntetőbírósági joggyakorlat és a Kúria korábbi és új jogegységi döntéseinek elemzése, a büntető jogszabályok alkalmazásához és értelmezéséhez szükséges alkotmánybírósági döntések bemutatása, valamint a relevánselsősorban európai jogi és nemzetközi emberi jogi ítélkezés eredményeinek feltárása. A kötet a joggyakorlat alakulásának a tendenciáira, így a már meghaladottnak tekinthető, illetve az esetleges változások mellett továbbra is irányadó gyakorlatokra isfelhívja figyelmet.
  Tovább
  ISBN: 9789632957968
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  19 940 Ft

  16 949 Ft(15%)

 • A Compliance Alapkérdései

  A Compliance Alapkérdései

  Ambrus István-Farkas Ádám
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A compliance alapkérdései - az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlataAz etikus vállalati működés és az ehhez szorosan kapcsolódó compliance fogalma elsőre nehezen magyarázható és érthető a magyar (jogi) gondolkodás logikája mentén. Tükörfordításban a szó megfelelést jelent, pontosabban pedig a különböző jogszabályoknak(jogi normáknak), valamint belső, a vállalat által saját maga által - tulajdonosai, munkavállalói, szerződéses partnerei számára - felállított, részben szintén jogszabályokon, részben pedig erkölcsi-etikai alapokon nyugvó (pl. adott esetben etikaikódexekbe foglalt) normáknak való megfelelést jelenti. Újabban pedig már a megfelelés, a szabályoknak betű szerint megfelelő (compliant) működés már nem is elegendő az etikusnak nevezhető működéshez, annál több kell, mégpedig az, hogy egy adottvállalat szervezetét, annak minden szintjét szellemiségében is áthassa az ún. compliance-kultúra.Könyvünkben a hazai szakirodalomban úttörő feladatra vállalkozva bemutatjuk az etikus vállalati működés körében felmerülő jelentősebb kérdéseket, továbbá részletesen elemzünk olyan lényeges esetköröket, mint amilyen az internal investigation (belsővállalati visszaélés-vizsgálat), illetve a whistleblowing (közérdekű bejelentés). Az említett intézmények elméleti és gyakorlati kérdéseinek bemutatásán felül megvizsgálunk olyan aktuális problémákat, mint a bűnügyi compliance, az adatvédelem bizonyosvonatkozásai, a compliance szabványosítása, illetve megjelenése egyes speciális vállalati szférákban. Erre figyelemmel könyvünk ajánlható minden olyan elméleti és gyakorlati szakembernek, aki többet szeretne tudni a vállalati működés ezen dinamikusanfejlődő témaköréről.
  Tovább
  ISBN: 9789632959108
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 815 Ft

  5 792 Ft(15%)

 • A Közvetítői Funkciót Betöltő Szerződések Jogi Környezete

  A Közvetítői Funkciót Betöltő Szerződések Jogi Környezete

  Csehi Zoltán Sobor Dávid
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Szerző ajánlójaAz áru előállítójától annak végleges felhasználójáig általában több szerződésen keresztül vezet az út. Az értékesítés folyamatában részt vevők - akiket összefoglalóan közvetítőknek nevezünk - eltérő tartalmú és gazdasági célú szerződéses jogviszonyokbanműködnek közre az áru piacra juttatásában: viszonteladóként, bizományosként, disztribútorként vagy más gazdasági funkciót megjelenítve. Számos esetben az értékesítési láncban több értékesítő is részt vesz, többnyire különböző jogviszonyok alapján, agyártó és a nagykereskedő megállapodásának jogi konstrukciója, gazdasági tartalma eltér ugyanis a nagykereskedővel szerződő további értékesítőkétől.A közvetítés folyamatát a kereskedelmi szokások, a piaci szereplők jellemzői, a piac nyitottsága, valamint számos egyéb külső tényező befolyásolja. Ezek közé tartoznak a társadalmi-gazdasági kommunikáció csatornái, a rendelkezésre álló fuvarozási,szállítási lehetőségek, a versenyjogi szabályozás és az adózási környezet, valamint a jogviták rendezésének a módjai.A kötet fő célkitűzése a közvetítői funkciót betöltő szerződésekkel kapcsolatos jogi szabályozás részletes feldolgozása. Így bemutatja a magyar és az európai szabályozási környezetet, és az egyes jellemző szerződéstípusokra vonatkozó polgári jogielőírásokat, majd ismerteti a forgalmazás versenyjogi korlátait, a gyártók, importőrök, valamint a forgalmazók termékbiztonsági és piacfelügyeleti kötelezettségeit. Végül terjedelmes elemzést ad az említett tevékenységet folytató adóalanyokra vonatkozóáltalánosforgalmiadó-szabályokról.A szerzők összefoglaló és áttekintő jelleggel dolgozták fel a közvetítői típusú szerződésekkel kapcsolatos, az üzleti élet szereplőit foglalkoztató legfontosabb problémákat. Elsősorban azokat a jogászokat és üzletembereket kívánják megszólítani, akiktevékenységük során bizományi, közvetítői-ügynöki, forgalmazási, franchise- vagy éppen biztosításközvetítői szerződések előkészítésében, megkötésében vesznek részt. A kötet segítséget jelent a gyakorlat számára a megoldandó feladatok meghatározásában ésa főbb megoldási irányok kijelölésében.
  Tovább
  ISBN: 9789632958101
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 540 Ft

  9 809 Ft(15%)

 • Az Új Média és A Szólásszabadság

  Az Új Média és A Szólásszabadság

  Koltay A.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Szerzői ajánlóJelen kötet a demokratikus nyilvánosság szabályozásának kérdéseiről szól az internetes kapuőrök tevékenységének tükrében. A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zajlanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyifelhasználóval és olyan gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hatalommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. századnyilvánossága. A címben szereplő 'új média' tehát ezen szolgáltatásokra utal.Az online kommunikáció sajátos és nyugtalanító jelensége a kapuőrök megnövekedett befolyása a nyilvánosság működésére. Miközben a nyilvánosan használt internet kezdetekor az új kommunikációs eszköz azt ígérte, hogy a korábban is létezett kapuőrök(nyomda, újságárus, posta, kábelszolgáltató stb.) kevésbé fontosak és befolyásosak lesznek, ehelyett nemcsak újakat kreált, hanem jelentősen erősítette is a befolyásukat a nyilvánosságra, párhuzamosan a nyilvánosság minden korábbihoz képest robbanásszerűbővülésével. Az internetszolgáltatók, a keresőmotorok és a videómegosztó és social media platformok képesek a nyilvános szféra alapvető befolyásolására, arra, hogy bizonyos tartalmakat elérhetetlenné, vagy csak nagy nehézségek árán elérhetővé tegyenek,más tartalmakat pedig tömegekhez juttassanak el.Miközben az államok igyekeznek rászorítani e szolgáltatókat arra, hogy bizonyos véleményeket (pl. gyűlöletbeszéd, gyermekekre veszélyes vagy személyiségi jogokat sértő felhasználói tartalmak) tüntessenek el szolgáltatásaikból, ezek jogsértő jellegénekmegítélését rábízzák magukra a szolgáltatókra, így lényegében 'kiszervezik' az állam (bíróságok) jogalkalmazási monopóliumát magánkezekbe. Eközben az érintett szolgáltatók a saját maguk alkotta szabályzataiknak megfelelően szintén szelektálnak atartalmak között, döntve arról, hogy mit törölnek, kit némítanak el, és milyen tartalmat mutatnak be hangsúlyosan felhasználóik számára. Miközben az internet alig húsz éve a véleményekhez való korlátlan hozzáférést ígérte, a véleménymonopóliumokkialakulásának ma nagyobb a veszélye, mint korábban bármikor, a nemzetállamok pedig tehetetlenül nézik végig, amint jogrendszerük erodálódik, a nyilvánosság védelmét célzó alkotmányos szabályaik kiüresednek, részben pedig önként átadják a jogalkalmazásifeladataik egy fontos részét a nagy technológiai óriásoknak. Amíg korábban az állam és polgárai viszonyában kellett biztosítani az egyéni szabadság védelmét, korlátokat állítva az előbbi elé, úgy az online térben az alapvetőnek számító hármasviszonyrendszerben (állam, polgárai és szolgáltatók) kell az emberi jogok évszázadok alatt kiforrott elveinek, szabályainak alkalmazását továbbörökíteni, a szólásszabadság alkotmányos felfogását alapvetően újragondolni.Az államok nem adhatják fel az online kapuőrök tevékenységét befolyásoló szerepüket, mert a technológia gyorsan változhat ugyan, a szabályozás fő elvei és célkitűzései - a cenzúra tilalma, az észszerű korlátok meghatározása a beszéd okozta károkelkerülése érdekében, valamint a sokszínű véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosítása - e változások által érintetlenek, így érvényesek maradnak. A kapuőrök nyilvánosságra gyakorolt hatása, a magánszabályozás erősödése, a közérdek érvényrejuttatásának kényszere új, kreatív, innovatív szabályozási módszereket, intézményeket fog igényelni, a szabályalkotás új útjainak megtalálását, az állam és a magánszféra korábban e területen nem ismert együttműködését. A szólásszabadság jogának történetepedig ezzel párhuzamosan új szakaszába lép, amely éppolyan izgalmas és előre megjósolhatatlan körvonalú lesz, mint bármely korábbi volt.
  Tovább
  ISBN: 9789632958798
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 833 Ft

  3 258 Ft(15%)

 • Magyarázat A Pénzmosás és A Terrorizmus Finanszírozása Megel

  Magyarázat A Pénzmosás és A Terrorizmus Finanszírozása Megel

  Papp Zsófia Szerk
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhezIsmertetőA pénzmosás elleni törvényt 2017-ben ismételten újrakodifikálták, amelynek elsődleges indoka és célja a nemzetközi követelményeknek, elsősorban az Európai Unió pénzmosás elleni irányelvének történő teljes körű megfelelés biztosítása volt. Az új törvényegyben reflektál a szabályozás jobbítását szolgáló felülvizsgálat megállapításaira is a gyakorlati tapasztalatok alapján. A megfelelő szabályozás kialakítása és alkalmazása, valamint az erre épülő belső eljárások biztosítják a szolgáltatók részére aversenyképességet a hazai és a nemzetközi piacon, továbbá csökkentik a reputációs, valamint a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának a kockázatait.A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, illetve a kapcsolódó jogszabályok hatálybalépését követően a kötelezettségek megfelelő és hatékony végrehajtása érdekében szükségessé vált egyolyan átfogó mű elkészítése, amely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását biztosító összetett szabályrendszer részletes bemutatását, a gyakorlati aspektusok elemzésével kiegészítve.Jelen kötet célja tehát, hogy részletes iránymutatást, értelmezést adjon a pénzmosás elleni törvény és az egyéb releváns jogszabályok egyes rendelkezéseiről valamennyi kötelezett szolgáltató számára, továbbá gyakorlati iránymutatásul szolgáljon afelmerülő kérdések, problémák kapcsán, elsősorban a pénzügyi szolgáltatók vonatkozásábanKönyvünk ennek megfelelően a pénzmosás elleni törvény szabályainak részletes ismertetése mellett jelentős hangsúlyt fektet a gyakorlati aspektusokra, kitérve a törvényi rendelkezések végrehajtásáról szóló MNB rendelet előírásainak a bemutatására is. Ezentúlmenően a szolgáltatók és a pénzmosás elleni fellépésben hatáskörrel rendelkező hatóságok számára is tájékoztatást nyújt a bejelentési kötelezettség teljesítésével, a pénzügyi információs egység működésével kapcsolatos legfontosabb rendelkezésekről,továbbá röviden figyelmet szentel a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénynek isKiadványunk hasznos útmutatást ad a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó valamennyi szolgáltató számára a kötelezettségeik végrehajtása során, valamint a szolgáltatókkal kapcsolatba kerülő ügyfelek számára ugyancsak segítségül szolgálhat aszabályrendszer megismerése, a vonatkozó előírások jobb megértése érdekében.Kinek ajánljuk?Minden olyan szolgáltatónak, aki a 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozik. Így például:ügyvédeknek, ügyvédi irodáknakkamarai jogtanácsosoknakhitelintézeteknek, pénzügyi szolgáltatóknakkönyvelőknek, könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknakszakvizsgára készülő jogászoknak
  Tovább
  ISBN: 9789632957982
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  14 270 Ft

  12 129 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2019)

  Nagykommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2019)

  Bankó/Berke/Kiss
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munka törvénykönyve kommentárjának 2019. évi negyedik, teljeskörűen átdolgozott kiadása egyrészt őrzi a hazai jogalkalmazás egyik legsikeresebb kommentárjának hagyományait, másrészt reagál a legutóbbi (2017. évi) kiadást követően megjelent, ajogalkotásban és a jogalkalmazásban bekövetkezett változásokra.A kommentár a munka törvénykönyve teljes szövegének részletes, jogtudományosan is megalapozott magyarázatát adja azzal, hogy feldolgozza az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó egyéb jogszabályokat, a bírói, illetve alkotmánybírósági gyakorlatot, valamintaz Európai Unió munkajogi szabályait és az Európai Bíróság gyakorlatát is. A szöveg közli az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó jelentősebb bírósági ítéletek vezérmondatait is. A 2019. évi átdolgozás újdonsága, hogy a szerzők részletesen feldolgozzák aKúria munkajogi jogalkalmazás-elemző csoportjainak összegző véleményeit, így különösen az egyenlő bánásmód, a kártérítési felelősség, a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás köréből.A közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások köréből részletesen feldolgozza a 2019. január 1. napján hatályba lépett, a munkaidőre, illetve a munkaidő-beosztásra vonatkozó rendelkezéseket, különösen a munkaidőkeret, az ún. referencia-időszak, amunkaidő-beosztás és a rendkívüli munkavégzés szabályait, s elemzi a munkaidőt érintő ítélkezési gyakorlat legújabb eredményeit.A munka törvénykönyvének legutóbbi módosítása a GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete) nyomán jelent meg. A kommentár kiemelt figyelmet szentel a személyes adatok védelme szabályai alkalmazásának a munkajogban. Áttekinti a munkahelyiadatkezelések tipikus eseteit és a vonatkozó NAIH és bírósági gyakorlatot. Bemutatja a munkahelyi adatvédelmi ellenőrzés legújabb fejleményeit, hazai és nemzetközi joggyakorlatát, a munka törvénykönyve módosítás várható hatásait. Részletesen elemzi abűnügyi személyes adatokkal (pl. erkölcsi bizonyítvánnyal) kapcsolatos új munkajogi szabályokat és bemutatja a biometrikus-azonosítás követelményeit.
  Tovább
  ISBN: 9789632957852
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  20 895 Ft

  17 761 Ft(15%)

 • Kriminológia (2019)

  Kriminológia (2019)

  Borbíró-Gönczöl-Kerezsi-Lévay
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kriminológia olyan dinamikusan fejlődő ismeretanyag, amely hagyományosan a jogtudomány, a társadalomtudományok és a pszichológia fogalmait és módszertanát sajátosan ötvözve létrehozta a társadalmi eviancia, ezen belül különösen a bűnözést elemzőtudományt. A kötet részletesen bemutatja a kriminológia több mint kétszáz éves történetét, foglalkozik a bűnözés megismerésének napjainkig változó lehetőségeivel, illetve az egyes bűncselekmények, elkövetők és áldozatok típusaival. Alaposan elemzi ahagyományos büntető igazságszolgáltatási és kriminálpolitikai reakciók fejlődését, a büntetőpolitika, áldozatvédelem és bűnmegelőzés intézményeit. Nagy teret szentel a kortárs kriminológiai elméleteknek és korunk, a későmodernitás, egymástól jelentőseneltérő kriminálpolitikai irányzatainak.Tankönyvként a kötet alapvető célja a felsőoktatási hallgatók számára a kriminológia történeti és kortárs ismeretanyagának szakszerű, de közérthető bemutatása. A társadalomtudományok iránt érdeklődők számára pedig akár kihívást is jelenthet azinterdiszciplináris párbeszédre. A szerzők a kriminológia tudományában felhalmozott hazai és nemzetközi tudásanyagot korszerűen, magas szakmai szinten, számos példával, statisztikai adattal szemléltetve, gazdag irodalomjegyzékkel kiegészítve ismertetikmeg az olvasóval, a Kriminológia így fontos forrás lehet a bűnözéssel foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő laikusok számára is.
  Tovább
  ISBN: 9789632959023
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Ingatlanjog I. (2019. 2. Átdolg.Kiad.)

  Ingatlanjog I. (2019. 2. Átdolg.Kiad.)

  Fónyiné Kazarecky A./Tolnai I,
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabbanképviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak, támogassák kötelezettségeik teljesítését.A könyv I. fejezetében a magyar ingatlanjog történeti fejlődését kívánja bemutatni az Aranybullától a királyi dekrétumokon, Werbőczy Hármaskönyvén, a törvényhozás törvénycikkein keresztül 1945-ig
  Tovább
  ISBN: 9789632958989
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Finance and Banking 6E*

  Oxford Dictionary of Finance and Banking 6E*

  Kiadó: Oxford University Press
  With over 5,500-including 150 new-accessible entries, this sixth edition of the bestselling Dictionary of Finance and Banking has been fully revised and updated to take into account the ever-developing financial landscape of the last five years. Thiscomprehensive A-Z defines terms from all aspects of personal and international finance, including money markets, private investments and borrowing, central banking, foreign exchanges, monetary policy, and public and government finance. Now with expandedinternational coverage to reflect the on-going globalization of financial markets and the growing importance of development finance, with new entries such as village banking, Islamic Development Bank, and M-Pesa.Quick links for additional online resources relating to the field can also be found on the companion website to expand reading and delve deeper into the world of finance and banking.With clear and accessible definitions, this jargon-free dictionary is a companion volume to the other financial titles in this bestselling series (A Dictionary of Business and Management, A Dictionary of Accounting, and A Dictionary of Economics), andprovides accurate and valuable information for students, practitioners, private investors, and readers of the financial pages alike.Fully revised and updated, with over 5,500 entries - 150 new to this edition, including cockroach theory, Pac-Man defence, social entrepreneurship, and unicornUp-to-date coverage of the vocabulary used in banking, money markets, foreign exchange, derivatives trading, commodity markets, and takeovers and mergers, as well as generous coverage of public financeExpanded international coverage to take into account the rise of emerging markets and the ongoing globalization of financial tradingThe specialized jargon of finance and banking language explained in one straightforward A-ZRecommended web links for many entries, accessible via the Dictionary of Finance and Banking companion website
  Tovább
  ISBN: 9780198789741
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 995 Ft

  4 246 Ft(15%)

 • Ingatlanjog Ii.

  Ingatlanjog Ii.

  Aszalós-Bányai-Fónyiné-Vitál-Eigner
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Ptk. magánjogi sorozat új kötete új területeket bont ki az ingatlanra vonatkozó szabályozásból. A kiadvány I. Fejezete a birtok és birtokvédelem általános szabályaival foglalkozik, ezen belül is például a birtok megszerzésének, átruházásának,megszűnésének, a jogos és a jogalap nélküli birtoklásnak, a birtoksértésnek és a birtokvédelemnek a szabályaival. A II. Fejezet az ingatlan-végrehajtás szabályait mutatja, az ingatlan lefoglalásától kezdve az árverésen át egészen a jogorvoslatokig és azingatlanigényperig.A III. Fejezet foglalkozik az ingatlan-nyilvántartási közigazgatási perekkel, amely pereket a Kp., illetve az Ákr. alapján mutat be, kiemelve a korábbi bírói gyakorlat időtálló elemeit. A fejezet feltárja azokat a problémákat, kérdéseket is, amelyeket ajoggyakorlatnak kell majd kidolgoznia
  Tovább
  ISBN: 9789632958088
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • A Politika és A Publicisztika Vonzásában

  A Politika és A Publicisztika Vonzásában

  Paál Vince Szerk
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Gratz Gusztáv (1875-1946) a XX. század első fele magyar történelmének jelentős német származású személyisége, aki a politikában és a gazdasági életben egyaránt fontos szerepet játszott, valamint publicistaként és történetíróként is maradandót hagyotthátra. Összesen csaknem harmadszázadon át volt országgyűlési képviselő.Újságírói pályáját a kolozsvári Erdélyi Naplónál kezdte, majd többek között a Pester Lloyd és a bécsi Neue Freie Presse munkatársa, a Pesti Napló utolsó főszerkesztője. A Huszadik Század és a Társadalomtudományi Társaság egyik alapítója, a folyóirat elsőszerkesztője. Publikációinak száma mintegy félezerre rúg. A Magyarországi Németek Népművelődési Egyesületének elnökeként másfél évtizeden át a hazai német kisebbség és a magyarság harmonikus együttműködéséért munkálkodott. Magyarország német megszállásaután liberális, náciellenes, zsidóbarát nézeteiért a mauthauseni koncentrációs táborba deportálták.Gratz Gusztávról ez idáig nem született monografikus feldolgozás. A kötet ezt a hiányt kívánja pótolni.
  Tovább
  ISBN: 9789632957487
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)

 • Lábady Tamás Emlékkönyv

  Lábady Tamás Emlékkönyv

  Koltay Andras-Landi Balazs-Menyhard Atti
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az emlékkötet szerzői Lábady Tamás pályatársai, egykori tanítványai és kollégái, tisztelői az ország valamennyi jogi karáról, akik mindegyike őriz egy vagy több emléket: előadást, személyes élményt, a közös munka vagy csak egy melegszívű beszélgetésemlékét Lábady Tamással.A tisztelgő tanulmányok témájára nézve szerkesztőkként éppen ezért nem is adtunk semmiféle tartalmi megkötést, mert bíztunk a közös élmény meghatározó és rendező hatásában. Nem alaptalanul! A tanulmányok mindegyikének középpontjában ugyanis az ember,mégpedig a magáért és a környezetéért felelősséget viselő ember jelenik meg.Tág, rugalmas és befogadó kategorizálás mentén olvashatunk tanulmányokat a polgári jog alapelveiről, amelyek áttekintik a magánjogi jogviszonyok egészét, sőt felmutatják annak dogmatikáját
  Tovább
  ISBN: 9789632958804
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 833 Ft

  3 258 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2020 * Meritum

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2020 * Meritum

  Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihál
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Év közbeni és év végi számviteli teendők, a jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippekAjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. március 21.A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását,könyvvizsgálatát és közzétételét.A számvitel nagy kézikönyve 2020-at főként mérlegképes könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, pénzügyi/számviteli vezetőknek, adótanácsadóknak és adószakértőknek ajánljuk.A könyv a számvitel alapvető tudnivalóit, lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását mutatja be általános és egyedi eseteken keresztül, indexszámos kiadásban (ez utóbbi a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti). A 2020-as kiadásújdonságai a számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításaira vezethetők vissza.Egy-egy témakörön belül, illetve azokat követően a szerzők tanácsai olvashatók, melyek a munka megkönnyítését, a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segíthetik. A műben Számviteli tanácsadó fejezetrészek istalálhatóak, amelyek egy-egy szakmai problémát térképeznek fel, valamint a szerzők javaslatot tesznek benne a megoldásra. A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, azadóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása. A lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és azügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia. A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatok szemléltetik a leírtakat.A könyv a gazdasági események ismertetésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatbankitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt kötet szerzőinek célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget,eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson.
  Tovább
  ISBN: 9789632959177
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  31 490 Ft

  26 767 Ft(15%)

 • Közvetlen Adózás Az Európai Unióban

  Közvetlen Adózás Az Európai Unióban

  Dr. Békés Balázs Phd, Ll.M
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóAz európai adójog vizsgálatának tudománya módszertani szempontból három időállapotra terjed ki: a múltra, a jelenre és a jövőre. A múlttal az adójog története, a jelennel az adójog dogmatikája, a jövővel az adójog politikája foglalkozik. Valójában ezekaz időállapotok egymásba belefolynak. Az adójog és az adójog tudományának múltja sem nélkülözi a dogmatikai elemzést, s ugyanígy a jelen dogmatikája sem nélkülözheti a múlt ismeretét.Az időállapotoknak megfelelően a szerző könyvében külön fejezetekben taglalja a szabályozás történetét, a jelen szabályrendszerét és a Bizottságnak a jövőre vonatkozó elképzeléseit.A könyv terjedelemben legnagyobb része a Bíróság adózási tárgyú ítéleteinek az elemzése. Figyelemmel arra, hogy a tagállamok szuverenitásuk védelmében alig éltek a pozitív harmonizáció lehetőségével, szerepüket a Bíróság vette át. Jogot alkotni ugyan nemtudott, de megkísérelte kikényszeríteni, hogy a belső adójogi szabályok összhangba kerüljenek az uniós joggal. Az esetjogot egyrészt az alapvető szabadságjogok szerinti csoportosításban, majd a magánszemélyeket és a társaságokat külön bontva, azok egyestipikus tevékenységét vizsgálva elemzi.Ezt követően az adójog területén újnak számító tiltott állami támogatások szabályrendszere kerül ismertetésre. Az agresszív adótervezés elleni harc ezen új eszköze rendkívül hatékony, hiszen jogi szankcióval, a vélelmezett állami támogatásvisszafizetésének kötelezettségével felruházott intézmény. Az esetek száma ugyan kevés és jó részük a Bíróság előtt még folyamatban van (így kiforrott ítélkezési gyakorlatról nem beszélhetünk), de mégis rendkívül nagy hatással lesz az újonnan formálódóuniós adórendszerre. A nemzetközi adórendszer bemutatását a jövő adópolitikáját meghatározó OECD akciótervek, így különösen a BEPS szabályainak elemzése, valamint a kapcsolódó uniós kezdeményezések, így az ATAP, ATAD és a DAC rendszerének ismertetéseteszi teljessé.A kötet egyik fő célkitűzése, hogy a gyorsan változó, terebélyesedő szabályanyag áttekinthetőségéhez megkíséreljen támpontokat, rendszerezési szempontokat, dogmatikai fogódzókat nyújtani minden európai adójoggal foglalkozó vagy az iránt érdeklődő olvasórészére. Kiemelkedő értéke, hogy a pozitív normákon felül rendkívül sok esetet dolgoz fel.
  Tovább
  ISBN: 9789632959030
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • A Pénzügyi Fogyasztóvédelem Egyes Alapkérdései

  A Pénzügyi Fogyasztóvédelem Egyes Alapkérdései

  Veres Zoltán
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintésselA fogyasztóvédelem - bár ókori gyökerekkel rendelkezik - hazánkban az 1990-es években indult erőteljesfejlődésnek. A pénzügyi területen ez a szemléletmód később, gyakorlatilag a devizahitelezés által előidézett társadalmi helyzetben került az érdeklődés - és a jogalkotás - fókuszába. Pedig ebben a szektorban talán még erőteljesebben jelentkeznek egyes, afogyasztóvédelem létjogosultságát megalapozó problémák, mint az információs aszimmetria, a termékek, szolgáltatások összetettsége és változékonysága. Ráadásul a pénzügyi szektorba vetett bizalom megingása könnyen a gazdaság egészének válságához vezethet.Minderre tekintettel indokolt, hogy ezen a területen is fokozott figyelmet kapjon a laikusok védelme és a felek viszonyának korrekt szabályozása. A téma összetettségére figyelemmel ugyanakkor a felmerülő problémák nem csak jogi természetűek, így azokramegoldást sem csak a jog eszköztárában kell keresnünk. A pénzügyi fogyasztóvédelem ezért nemcsak jogi szempontból vizsgálandó, helyesebb az egyébként is gyakran nehézkes jogági-jogágazati besorolás helyett a pénzügyi fogyasztóvédelemre egyfajta komplexszemléletmódként, eszközrendszerként tekintenünk.A kötet egyik fő célkitűzése, hogy a gyorsan változó, terebélyesedő szabályanyag áttekinthetőségéhez megkíséreljen támpontokat, rendszerezési szempontokat, dogmatikai fogódzókat nyújtani. Ennek érdekében az elméleti megalapozás keretében kitér a pénzügyiszektor rendszerére, a fogyasztó fogalmával kapcsolatos kérdésekre, majd vizsgálja a téma fontosabb kapcsolódási pontjait a főbb jogterületekkel. A szabályozás fejlődésének tendenciáját a viszonylag részletes történeti összefoglaló segít megérteni.A komplex normaanyag ismertetését a fontosabb nemzetközi (különösen az európai uniós) normák felvázolása után a magyar joganyag rendszerezett - több szempont szerint csoportosított - tárgyalása követi. Ezután a soft law területére evezve az alternatívszabályozás és vitarendezés lehetőségeire és néhány példájára világít rá. Az értekezést egy másik normarendszer, az etika perspektíváira történő kitekintés zárja le.
  Tovább
  ISBN: 9789632958910
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Rák Viktor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethezAjánlóA könyv, e-könyv kéziratának lezárási dátuma: 2020. február 15.A nagykommentár Jogtár-kiegészítésének utolsó időállapota: 2017. július 14. A kézirat lezárásának dátuma: 2020. február 15. A jogszabályi környezet változása és a joggyakorlat bővítése miatt a rendelet két időállapota között is frissítve.A Rák Viktor által írt mű az első önálló monográfia magyar nyelven az európai fizetési meghagyásos eljárásról. Bár korábban is foglalkoztatta a magyar jogtudományt az európai eljárásjog egyes intézményeinek, így az európai fizetési meghagyásos eljárásnaka gyakorlati szempontú feldolgozása, e körben eddig inkább átfogó, az egész jogterületet feldolgozó szerkesztett művek láttak napvilágot, a nem vitatott pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló uniós eszközről önálló kommentár eddig még nem jelent meg.A kiadvány a szükséges mértékben és magas színvonalon dolgozza fel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrejöttének történetét és a jogintézmény dogmatikai alapjait, majd kifejezetten gyakorlati szempontú, a már felmerült és a jövőben várhatóanfelmerülő jogalkalmazási kérdésekre koncentrálva tárgyalja az uniós jogi aktust cikkelyről cikkelyre. A szerző teljeskörűen feldolgozta az Európai Bíróság eddig napvilágot látott vonatkozó jogeseteit és a magyar felsőbíróságok tárgyban közzétettdöntéseit - a szükséges forráskritikát sem mellőzve. Ugyancsak feldolgozásra kerültek a nemzetközi és a magyar szakirodalom releváns művei, aminek eredményeképpen a kiadvány tágabb összefüggésben, a külföldi szerzők által képviselt álláspontokütköztetésével mélyebb ismereteket, biztosabb alapokon álló információkat közvetít az olvasó felé. A nagykommentár kiindulási alapként szolgálhat a jogalkalmazók számára, segítséget jelent az egyes tagállamok nemzeti szabályainak útvesztőjében valóeligazodáshoz.2018. január 1-jén új polgári perrendtartás lépett hatályba, s ezzel összefüggésben nagymértékben változtak a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény rendelkezései is. A nemzeti jog mellett változott az uniós jogi szabályozás is, ezenváltozásokat tartalmazza a nagykommentár, s részletesen foglalkozik a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló uniós rendelettel, amelynek szabályai szerint az ellentmondás folytán perré alakuló eljárás lefolyhat.A gyakorlatban nehézséget okoz, hogy a végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtása nem került egységesítésre, s így 26 tagállam nemzeti szabályait kellene ismernie a jogalkalmazónak ahhoz, hogy követelését érvényesíteni tudja.
  Tovább
  ISBN: 9789632959153
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Egy Modern Szerzői Jog

  Egy Modern Szerzői Jog

  Grad-Gyenge Anikó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A szerző tollából a szerzői jogba mélyebb betekintést kínáló számos szakirodalmi mű mellett korábban is született a szerzői joggal még csak ismerkedők számára is sorvezetőül szolgáló írás. Ezúttal az egyetemi és más szerzői jogi szakképzésbentankönyvként is használható, komplex írással készült el, melynek utánozhatatlan előnye, hogy magába sűríti a szerző kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudását.A hatályos szerzői jog valamennyi részterületét logikus sorrendben tárgyalja, nem kerülve meg a szerzői jog elszaporodott modern problémáit - sőt kifejezetten törekedett azok mélyebb, ám mégis érthető elemzésére.Dr. Pogácsás Anett (PPKE JÁK, egyetemi adjunktus)A szerzői jog rendszertani, történeti és dogmatikai elhelyezése a jelen műben olyan hangsúlyt kap, amelynek elsajátítása nélkülözhetetlen az egyes szerzői jogi részkérdések megfelelő megértéséhez. Dicsérendő, hogy a szerző gondot fordított a szerzői jogalapjogi beágyazottságának ismertetésére, és az is, hogy ellenállt a gazdasági megközelítés kísértésének. Ez a megállapítás nem azt jelenti, mintha e megközelítésnek ne lenne meg a maga elméleti, megalapozó jelentősége, de nem ez a szerzői jog döntőszabályozási beszámítási pontja.A munka nagy érdeme és jellemzője a mértéktartó arányosság. A szerző úgy tudja tömören tálalni a legbonyolultabb, adott esetben húsznál több előzetes döntésben is elemzett jogkérdéseket (pl. nyilvánossághoz közvetítés, jogsértés), hogy a választ kellőmélységben adja meg, és az azt alátámasztó, de nem elsősorban lényeges érveket/döntéseket az apró betűs részbe száműzi.Dr. Faludi Gábor (ELTE ÁJK, egyetemi docens)
  Tovább
  ISBN: 9789632958811
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 150 Ft

  2 678 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Law (New Ed.) 9E*

  Oxford Dictionary of Law (New Ed.) 9E*

  Law,Jonathan
  Kiadó: Oxford University Press
  Edited by Jonathan LawOxford Quick ReferenceMore than 4,800 clear, jargon-free entriesDefines all the major legal terms, concepts, processes, and the organization of the English legal system, and provides a useful source of information for the many countries that base their legal system upon English lawCovers important new legislation in areas such as Brexit, family law (including the Marriage (Same Sex Couples) Act 2013), consumer law, and tax lawCites many important new casesMultidisciplinary: ideal for students of history, politics, economics, sociology, and business as well as students of law and directly related fieldsA-Z entries are fully cross-referenced and the Writing and Citation Guide included is a helpful guide for those writing legal essays and reportsIncorporates many recommended web links, accessed and kept up to date via the Dictionary of Law companion website, and attached to both individual entries and listed in the Online Legal Resources appendixNew to this Edition:Fully revised and updated content reflecting recent case law and the very latest legislation, such as the Modern Slavery Act 2015, the Brexit legislation, and changes in consumer, tax, and family law120 new entries - from Brexit and Article 50 to Marriage (Same Sex Couples) Act 2013, zero-hours contract, and intercountry adoption
  Tovább
  ISBN: 9780198802525
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  5 400 Ft

  4 590 Ft(15%)

 • A Naih Gdpr-Ral Kapcsolatos 2019-Es Értelmezései

  A Naih Gdpr-Ral Kapcsolatos 2019-Es Értelmezései

  Dr. Zavodnyik József
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos 2019-es értelmezéseiAjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. január 1.Immáron két éve alkalmazandók az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR rendelkezései. Ebben az időszakban a korábbiakhoz képest erőteljesebb figyelmet kapott az adatvédelem, amelyet 2018-ban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelsősorban arra igyekezett felhasználni, hogy minél szélesebb körben ismertesse az új szabályozást és az azzal kapcsolatos jogértelmezéseit. A 2019. évben ugyanakkor már megszaporodtak a bírsággal záruló adatvédelmi hatósági eljárások. Mivel azadatkezelők (legyenek akár vállalkozások, akár önkormányzatok, akár más szervezetek) számára egyre nagyobb kockázatot jelent, ha az adatkezelési tevékenységüket nem a jogszabályi előírásokkal összhangban végzik, fontos számukra, hogy megismerjék, aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság miként értelmezi a GDPR-ban foglaltakat.A kötet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a GDPR előírásait értelmező, elsősorban a nyilvánosságra hozott határozataiban megjelenő gyakorlatát dolgozza fel, témakörönként tekintve át a hatóság megállapításait.Ajánlott mindazoknak, akik meg kívánják ismerni, hogy az elmúlt évben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság milyen jogértelmezések alapján hozta meg határozatait. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az adatkezelők adatkezelésitevékenységüket a Hatóság gyakorlatára tekintettel tudják folytatni. A kötet kiemelten hasznos lehet adatkezelők, adatvédelmi tisztviselők (DPO-k), adatvédelmi szakjogászok, ügyvédek, hatóságok, jegyzők, adatvédelmi szakjogászok, gazdasági társaságokjogtanácsosai, vezető tisztségviselői, HR-vezetői, illetve marketingvezetői számára. A kiadvány ugyanakkor nemcsak az adatkezelők, hanem az érintetteknek, azaz azon személyeknek is fontos információkkal szolgál, akiknek személyes adatai kezelésérekerülnek, támogatva őket és jogi képviselőiket az adatkezeléssel összefüggő jogok érvényesítésében.Részletes ismertetőA kiadvány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2019-ben nyilvánosságra hozott, az általános adatvédelmi rendeletet érintő értelmezéseit dolgozza fel, megkönnyítve az azokban történő tájékozódást, az általános adatvédelmi rendelet alkalmazását.Célja a NAIH általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos, 2019-ben közzétett jogértelmezései megismerésének, az elvárások teljesítésének támogatása. Ennek érdekében az összeállítás tematikusan ismerteti a Hatóság releváns megnyilatkozásait:határozatokat, állásfoglalásokat, a NAIH-nak a 2018. évi tevékenységéről szóló, 2019-ben megjelent beszámolójában foglaltakat. Az anyag egyes témakörökhöz kapcsolódóan ismerteti a GDPR rendelkezéseit, és összefoglalja a NAIH e körben releváns
  Tovább
  ISBN: 9789632959214
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Kommentárok Egyes Bírósági Végrehajtáshoz Kapcsolódó Rendele

  Kommentárok Egyes Bírósági Végrehajtáshoz Kapcsolódó Rendele

  Dr.Lukács Tamás-Dr. Schadl György
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiadványunk a három legfontosabb, a bírósági végrehajtáshoz, illetve a bírósági végrehajtó eljárásához kapcsolódó kormányrendelet kommentárját tartalmazza. A szerzők a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének szabályaival, a betétek éstakarékbetétek végrehajtás alá vonásának szabályaival, valamint a végrehajtói kézbesítés szabályaival és gyakorlatával ismertetik meg az olvasót.
  Tovább
  ISBN: 9789632959115
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Szólás- és Vallásszabadság Az Amerikai Egyesült Államokban
  nincs raktáron

  Szólás- és Vallásszabadság Az Amerikai Egyesült Államokban

  Russell L. Weaver
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Egyesült Államok Alkotmányának Első Kiegészítése a szólás- és sajtószabadság egyik legnagyobb hatású jogi dokumentuma. Nem pusztán az Egyesült Államok politikai berendezkedésének egyik oszlopa, hanem a világ számos más jogrendszerére is hatástgyakorolt, sőt univerzális szólásszabadság-standardok kialakulásának is alapjává vált.Az Első Alkotmánykiegészítésnek gyakorlati jelentősége és szerepe van Amerikán kívül is. Nem kell messzire menni ennek bizonyítására. A magyar Alkotmánybíróság megalakulásának kezdeti évei óta rendszeresen hivatkozik az Egyesült Államok SupremeCourtjának ítélkezési gyakorlatára. Persze nem Magyarország az egyetlen ország, amelynek jogrendszerére az amerikai Legfelső Bíróság egyes ítéletei hatást gyakorolnak, mindenesetre a magyar alapjogi viták eldöntéséhez egyes esetekben igencsak szükségesaz Első Alkotmánykiegészítés köré épült joggyakorlat beható ismerete.Ez idáig nem volt elérhető magyar nyelven olyan részletes áttekintés, amely az Első Alkotmánykiegészítés teljes gyakorlatát átfogó jelleggel, enciklopédikus igénnyel mutatta volna be. Russell L. Weaver, a University of Louisville, Louis D. BrandeisSchool of Law professzora a szólás- és vallásszabadság, valamint a közigazgatási és alkotmányjog jeles kutatója, akinek magyarra átültetett tankönyve eleddig hat kiadást élt meg, és joghallgatók sokaságát szolgálta.A fentiekben érzékeltetni próbáltam azt, hogy miért fontos itt, nekünk, Magyarországon az amerikai jogi megközelítés ismerete. Az immáron Magyarországon is könnyűszerrel hozzáférhető kötet segítségül fog szolgálni ehhez az egyetemi hallgatók, kutatók,jogalkalmazók és közéleti döntéshozók számára is. Szeretettel ajánlom valamennyi érdeklődő figyelmébe!Koltay András
  Tovább
  ISBN: 9789632959047
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 615 Ft

  5 623 Ft(15%)

 • A Szerződések Hatásai Harmadik Személyekre

  A Szerződések Hatásai Harmadik Személyekre

  Tőkey Balázs
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződésekA kézirat lezárásának dátuma: 2019.11.30Szerző ajánlójaA magánjogi szerződést joggal tekintjük az egyik legtipikusabb relatív szerkezetű, kétpólusú magánjogi jogviszonynak, amely - főszabály szerint - csak az alanyai számára keletkeztet jogokat és kötelezettségeket. Régóta ismert ugyanakkor, hogy számosesetben ez nem így van: a szerződésből harmadik személyek számára is erednek a jogi szabályozás szempontjából releváns következmények. A jogirodalom legfeljebb egyenként foglalkozik a szerződés harmadik személyre kiható következményeivel, és nem kutatjae jogi helyzetek közös vonásait. Tőkey Balázs monográfiája arra vállalkozik, hogy ezt az űrt kitöltse: átfogó módon és rendszert alkotva tárgyalja a szerződés és harmadik személyek viszonyát. Vékás Lajos
  Tovább
  ISBN: 9789632959139
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Konszolidáció. Elméleti, Módszertan,Gyakorlat (2. Átdolg.)

  Konszolidáció. Elméleti, Módszertan,Gyakorlat (2. Átdolg.)

  Fridrich-Simon-Sztanó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. március 15.A Konszolidáció - Elmélet, módszertan, gyakorlat második, átdolgozott kiadása a vállalatcsoportok összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésével kapcsolatos szabályait és azok gyakorlati megvalósíthatóságának módszereit mutatja be, elsősorban ahazai szabályozást alapul véve.A könyv a konszolidáció egyes lépéseinél először az elméleti ismereteket fejti ki, majd rögtön ezt követi az azok gyakorlati elsajátítását segítő feladatok bemutatása. Utóbbiak egyre nehezedő és gyakorlatiasabb jellege támogatja a könyv minél szélesebbkörű alkalmazhatóságát. A feladatokat tartalmazó fejezetrészek részben kidolgozott, részben kidolgozásra, megoldásra váró példákat tartalmaznak, kiegészítve tesztjellegű kérdésekkel is.A kiadvány felépítése igazodik a konszolidált éves beszámoló készítésének gyakorlatban kialakult, időben és logikailag egymást követő lépéseihez, így vezetve végig az olvasót a konszolidált éves beszámoló előkészítő munkálataitól egészen a beszámolónyilvánosságra hozataláig.Mindezek alapján a szerzők ajánlják a kötetet mindazon gyakorlati szakembereknek, akik e témakörrel foglalkoznak (akár mint az anyavállalat, akár mint a konszolidációs körbe tartozó vállalkozások munkatársai, akár mint a konszolidált éves beszámolókkönyvvizsgálói), továbbá mindazoknak, akik egyelőre ugyan nem foglalkoznak e területtel, de szeretnének részletesen megismerkedni a számvitel e hihetetlenül izgalmas és egyre fontosabbá váló területével, egy tudományos igényességgel megírt, de egybengyakorlati megoldásokat is tartalmazó szakkönyv segítségével.A szerzők a könyv megírása és tematikájának kialakítása során messzemenőkig figyelembe vették a felsőoktatás alap- és mesterképzésének képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kompetenciák szükséges ismeretanyagát, valamint a mérlegképes ésokleveles könyvvizsgálói képzésben résztvevő hallgatók igényeit.
  Tovább
  ISBN: 9789632959160
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 715 Ft

  7 408 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Szerzői Jogi Törvényhez (2. Átdolg.Kiadás)

  Nagykommentár A Szerzői Jogi Törvényhez (2. Átdolg.Kiadás)

  Gyertyánfy Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Nagykommentár 2014-es kiadása óta eltelt időszakban a szerzői jogi törvény és bírósági gyakorlata jelentős bővülésen ment keresztül. A törvény módosítására többek között újabb EU-irányelvek és egy rendelet miatt került sor. A szerzői jogi joganyagalkalmazásához elengedhetetlen a hazai joggyakorlat mellett a terjeszkedő európai uniós bírósági gyakorlat ismerete is. Kommentárunk különös figyelemmel tárgyalja többek között a fogyatékkal élők számára bevezetett új kivételeket, az úgynevezett árvaművekhez való könnyített hozzáférés új szabályait, az építészeti alkotásokra és a nemzeti tervvagyonra vonatkozó sajátos szabályokat. A kommentár figyelemmel van a szerzői jogi hatósági eljárások korszerűsítésére és a hatékonyabb jogérvényesítéstszolgáló újabb szabályokra is.
  Tovább
  ISBN: 9789632959399
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  17 840 Ft

  15 164 Ft(15%)

 • A Társaságirányítás Számviteli és Pénzügyi Tényezői
  nincs raktáron
  új

  A Társaságirányítás Számviteli és Pénzügyi Tényezői

  Bordáné Dr. Rabóczki Mária
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A szerző minden kétséget kizáróan hiánypótló mű megírására vállalkozott. A lektori vélemény írója nem tud olyan magyar nyelvű szakmunkáról, amely ilyen átfogóan és mélységben tárgyalja a társaságirányítás számviteli, vállalati gazdaságtani, menedzseri éspénzügytani vonatkozásait. A szerző már kiindulásként jelzi, hogy a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat minősége jelentős szerepet tölt be a tőkepiacok megfelelő működésében, és szorosan összefügg a tőkepiacokba vetett bizalommal.
  Tovább
  ISBN: 9789632959184
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 920 Ft

  5 882 Ft(15%)